Довідковий бюлетень «Медіакультура старшокласників: результати всеукраїнського медіаосвітнього експерименту»

Book Cover: Довідковий бюлетень  «Медіакультура старшокласників: результати всеукраїнського медіаосвітнього експерименту»
Анотація:

Довідковий бюлетень представляє результати моніторингового дослідження динаміки показників медіакультури населення України за 2008-2016 роки. Представлено також результати ефективності   п’ятирічного всеукраїнського експерименту з упровадження медіаосвіти в загальноосвітніх навчальних закладах країни за показниками динаміки медіакультури старшокласників експериментальних і контрольних шкіл. Довідник може бути корисним для системи управління освітою на етапі підготовки до масового впр

Детальніше

овадження медіаосвіти і визначення заходів протистояння інформаційній агресії, захисту дітей від потенційно шкідливих медіавпливів і зловживань медіапрактиками.

Приховати

Стратегія впровадження асинхронної медіаосвіти в сучасних українських спільнотах

Book Cover: Стратегія впровадження асинхронної медіаосвіти в сучасних українських спільнотах

Вознесенська О.Л. Стратегія впровадження асинхронної медіаосвіти в сучасних українських спільнотах / Вознесенська О.Л., Голубєва О.Є. ; Вища освіта України – Додаток V (т. 23) – 2010 р. – Тематичний випуск „Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – С. 55-63. Стаття в авторській редакції

Анотація:

Пропонується стратегія впровадження медіаосвіти в сучасних українських спільнотах, основними принципами якої є асинхронність, неієрархічність та групова компетентність, цільової аудиторією – лідери думок, мотивовані на отримання цих знань та принципово активні. Медіатворчість – обов’язкова форма впровадження такої стратегії медіаоствіти, можливі форми – беркемп; студія або майстерня.

Ключові слова: медіапсихологія, медіаосвіта, асинхронна освіта, медіатворчість.

Детальніше

Предлагается стратегия внедрения медиаобразования в современных украинских сообществах, основными принципами которой являются асинхронность, неиерархичность и групповая компетентность, целевой аудиторией – лидеры мнений, мотивированные на получение этих знаний и принципиально активные. Медиатворчество – обязательная форма внедрения такой стратегии медиаобразования, возможные формы – беркемп, студия или мастерская.

Ключевые слова: медиапсихология, медиакультура, асинхронное образование, медиатворчество.

Keywords: media psychology , media education , asynchronous education mediatvorchist

Приховати

Концептуализация “комплексного медиакультурного феномена”

Book Cover: Концептуализация "комплексного медиакультурного феномена"

Вознесенська О.Л. Концептуализация "комплексного медиакультурного феномена"/ Вознесенська О.Л., Голубєва О.Є. ; Первая всероссийская научная интернет-конференция «Медиапсихология в россии: проблемы и перспективы» (15-16 ноября 2010 года) ; [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://mediaconf.sgu.ru/info/reports.php Статья в авторской редакции

Анотація:

В статье концептуализируется понятие «комплексний медиакультурный феномен». Проанализированы его сущностные признаки, субъекты, функции, механизм функционирования. Выдвинуто предположение относительно трудностей его изучения.

Ключевые слова: медиапсихология, медиакультура, комплексный медиакультурный феномен.

Keywords: mediapsychology, mediaculture, complex mediacultural phenomenon

Ключові слова : медіапсіхологія, медіакультура, комплексний медіакультурний феномен .

Комплексний медіакультурний феномен

Book Cover: Комплексний медіакультурний феномен

Вознесенська О.Л. Комплексний медіакультурний феномен/ Вознесенська О.Л., Голубєва О.Є. ; Матеріали першого усеукраїнського конгресу із соціальної психології (УКСП–2010) «соціально-психологічна наука третього тисячоліття: досвід, виклики, перспективи» ; [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ispp.org.ua/podiy_14_s_20.htm

Анотація:

Ключові слова: медіакультурний феномен, Інтернет, медіапотреби, медіа поведінка, медіатворчість

Ключевые слова : медиакультурный феномен, Интернет, медиапотребности, медиаповедение, медиатворчество

Keywords : media cultural phenomenon , the Internet , media needs , media behavior , media work

Беременность и роды как экзистенциальное событие в жизни семьи

Book Cover: Беременность и роды как экзистенциальное событие в жизни семьи

Вознесенская Е.Л., Голубева Е.Е. Беременность и роды как экзистенциальное событие в жизни семьи / Елена Вознесенская, Елена Голубева ; Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. статей / АПН України, ін-т соціальної та політичної психології; редкол.: С.Д. Максименко, М.М. Слюсаревський та ін. – К.:, 2005. – вип. 11 (14). – 221 с. – с.89-101.

Анотація:

Исследуются беременность и роды как события в жизни семьи с точки зрения их экзистенциальности. Рассматриваются по­ня­тия экзистенциального опыта, базовые конечные данности: те­лесность, смертность, выбор, ответ­ст­венность, изоляция и т.д. Указывается, что беременность и роды, являясь всегда экзи­с­тен­циальной ситуацией, могут стать экзистенциальным опы­том при условии осознания женщиной и ее близкими эк­зи­с­тен­­циаль­ных дан­­­нос­тей. Выявлены факторы, спо­соб­ст­вующие получению се­мьей экзистенци­ального опыта в пер

Детальніше

иод беременности и родов.

Досліджуються вагітність і пологи як події в житті родини з по­гляду їх екзистенційності. Роз­глядаються поняття екзистен­ці­йного досвіду, базові кінцеві даності: тілесність, смерт­ність, вибір, від­пові­дальність, ізоляція і т. ін. Зазначається, що ва­гіт­ність і пологи, будучи завжди екзистенційною ситуацією, мо­жуть ста­­­ти екзистенційним досвідом за умови усвідом­лен­ня жінкою і її близькими екзис­тенційних даностей. Визначено фактори, що сприяють набуттю сім’єю екзистенційного до-сві­­ду у період вагітності та пологів.

Existential meaning of pregnancy and child birth in family’s life is investigated. Such concepts of existential experience as corporality, mortality, choice, responsibility, isolation and so on are reviewed. The authors come to conclusion that pregnancy and child birth have always been existential situation and can become existential experience if woman and her relatives realize basic existential entities. Factors will promote their gaining of existential experience are discovered.

Ключевые слова: экзистенциальный опыт, экзистенциальные даннос­ти, беременность, роды, семья.

Ключові слова : екзистенційний досвід , екзистенційні даності, вагітність, пологи, сім'я

Keywords : existential experience , existential givens , pregnancy , childbirth , family

Приховати

Практикум “Робочий зошит”

Book Cover: Практикум "Робочий зошит"

Практикум «Медіакультура»: Робочий зошит курсу за вибором для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Л. А.Найдьонова, О. Т. Баришполець, О. Є. Голубєва та ін.; наук. ред. Л. А.Найдьонова ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – К., 2013. – 100 с.

Анотація:

Практикум «Медіакультура» є експериментальним дидактичним комплексом теоретико-практичних завдань для самостійної індивідуальної та групової роботи учнів. Комплекс призначений для практичного засвоєння курсу за вибором для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів «Медіакультура». До робочого зошиту включено творчі завдання, питання для дискусії, завдання для самооцінки учнем власних знань, умінь і навичок, набутих у ході вивчення курсу, цікаві факти, довідкові та статистичні матеріали, що можуть бути кор

Детальніше

исними для виконання практичних завдань.

Приховати

Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід: навчально-методичний посібник

Book Cover: Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід: навчально-методичний посібник

Навчально-методичний посібник / За ред. Л. А. Найдьонової, О. Т. Баришпольця ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. - К. : Міленіум, 2010. - 440 с. - ISBN 978-966-8063-80-5

Анотація:

Перший в Україні посібник для вчителя, зорієнтований на розвиток медіакультури в складі медіаобізнаності, медіаграмотності та медіакомпетентності на основі вітчизняної соціально-психологічної моделі медіаосвіти. Не втратив актуальності і активно використовується медіапедагогами для підготовки до проведення медіаосвітніх занять.

Анімаційна студія у навчальному закладі

Book Cover: Анімаційна студія у навчальному закладі
Автор:
Категорія:
Рік:
Анотація:

Навчально-методичний посібник, який розкриває основні ознаки сучасного світу медіа, механізми масового залучення до них людей, походження віртуально-екранного світу та основні його закономірності. Найбільша цінність цієї розробки полягає в описанні різних форм роботи з дітьми:це і комплексна програма студії мультиплікації, яка може бути використана для шкільної кіностудії, це і майстер-класи для позакласної форми роботи з дітьми середнього шкільного віку, це і медіаклуб для старшокласників. Автор представляє багаторічну р

Детальніше

оботу анімаційної студії, як досвід інтеграції різних форм роботи учнів з медіа, а також як таку, що здатна розкрити творчий потенціал дитини. Включено медіаосвітню програму для позашкільних навчальних закладів.

Приховати