Право на життя з любов’ю

Book Cover: Право на життя з любов’ю

Вознесенська О.Л., Голубєва О.Є., Обухова Н.О., Зіняк О.С., Палієнко Т.А., Кучма Г.О.; [за заг. наук. ред. О.Л. Вознесенської]. – К.: ФОП «Назаренко Т.В.», 2019. – 70 с.

Excerpt:

Посібник містить теоретичні положення та практичні рекомендації на допомогу фахівцям, які працюють з вагітними та сім’ями, що опинилася в важких життєвих обставинах. В посібнику наведено програму занять «Школи усвідомленого батьківства», подано основи психології вагітності та перинатального розвитку дитини. Визначено особливе місце батька в подоланні кризових обставин сім’ї. Виділено стратегії кризової інтервенції в роботі з вагітними, окреслено особливості роботи з постабортним стресовим синдромом.

READ MORE

Практичний посібник для працівників соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, практичних психологів, соціальних педагогів, лікарів-гінекологів, акушерів.

COLLAPSE

Довідковий бюлетень «Медіакультура старшокласників: результати всеукраїнського медіаосвітнього експерименту»

Book Cover: Довідковий бюлетень  «Медіакультура старшокласників: результати всеукраїнського медіаосвітнього експерименту»
Excerpt:

Довідковий бюлетень представляє результати моніторингового дослідження динаміки показників медіакультури населення України за 2008-2016 роки. Представлено також результати ефективності   п’ятирічного всеукраїнського експерименту з упровадження медіаосвіти в загальноосвітніх навчальних закладах країни за показниками динаміки медіакультури старшокласників експериментальних і контрольних шкіл. Довідник може бути корисним для системи управління освітою на етапі підготовки до масового впр

READ MORE

овадження медіаосвіти і визначення заходів протистояння інформаційній агресії, захисту дітей від потенційно шкідливих медіавпливів і зловживань медіапрактиками.

COLLAPSE

Стратегія впровадження асинхронної медіаосвіти в сучасних українських спільнотах

Book Cover: Стратегія впровадження асинхронної медіаосвіти в сучасних українських спільнотах

Вознесенська О.Л. Стратегія впровадження асинхронної медіаосвіти в сучасних українських спільнотах / Вознесенська О.Л., Голубєва О.Є. ; Вища освіта України – Додаток V (т. 23) – 2010 р. – Тематичний випуск „Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – С. 55-63. Стаття в авторській редакції

Excerpt:

Пропонується стратегія впровадження медіаосвіти в сучасних українських спільнотах, основними принципами якої є асинхронність, неієрархічність та групова компетентність, цільової аудиторією – лідери думок, мотивовані на отримання цих знань та принципово активні. Медіатворчість – обов’язкова форма впровадження такої стратегії медіаоствіти, можливі форми – беркемп; студія або майстерня.

Ключові слова: медіапсихологія, медіаосвіта, асинхронна освіта, медіатворчість.

READ MORE

Предлагается стратегия внедрения медиаобразования в современных украинских сообществах, основными принципами которой являются асинхронность, неиерархичность и групповая компетентность, целевой аудиторией – лидеры мнений, мотивированные на получение этих знаний и принципиально активные. Медиатворчество – обязательная форма внедрения такой стратегии медиаобразования, возможные формы – беркемп, студия или мастерская.

Ключевые слова: медиапсихология, медиакультура, асинхронное образование, медиатворчество.

Keywords: media psychology , media education , asynchronous education mediatvorchist

COLLAPSE

Концептуализация “комплексного медиакультурного феномена”

Book Cover: Концептуализация "комплексного медиакультурного феномена"

Вознесенська О.Л. Концептуализация "комплексного медиакультурного феномена"/ Вознесенська О.Л., Голубєва О.Є. ; Первая всероссийская научная интернет-конференция «Медиапсихология в россии: проблемы и перспективы» (15-16 ноября 2010 года) ; [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://mediaconf.sgu.ru/info/reports.php Статья в авторской редакции

Excerpt:

В статье концептуализируется понятие «комплексний медиакультурный феномен». Проанализированы его сущностные признаки, субъекты, функции, механизм функционирования. Выдвинуто предположение относительно трудностей его изучения.

Ключевые слова: медиапсихология, медиакультура, комплексный медиакультурный феномен.

Keywords: mediapsychology, mediaculture, complex mediacultural phenomenon

Ключові слова : медіапсіхологія, медіакультура, комплексний медіакультурний феномен .

Комплексний медіакультурний феномен

Book Cover: Комплексний медіакультурний феномен

Вознесенська О.Л. Комплексний медіакультурний феномен/ Вознесенська О.Л., Голубєва О.Є. ; Матеріали першого усеукраїнського конгресу із соціальної психології (УКСП–2010) «соціально-психологічна наука третього тисячоліття: досвід, виклики, перспективи» ; [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ispp.org.ua/podiy_14_s_20.htm

Excerpt:

Ключові слова: медіакультурний феномен, Інтернет, медіапотреби, медіа поведінка, медіатворчість

Ключевые слова : медиакультурный феномен, Интернет, медиапотребности, медиаповедение, медиатворчество

Keywords : media cultural phenomenon , the Internet , media needs , media behavior , media work

Беременность и роды как экзистенциальное событие в жизни семьи

Book Cover: Беременность и роды как экзистенциальное событие в жизни семьи

Вознесенская Е.Л., Голубева Е.Е. Беременность и роды как экзистенциальное событие в жизни семьи / Елена Вознесенская, Елена Голубева ; Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. статей / АПН України, ін-т соціальної та політичної психології; редкол.: С.Д. Максименко, М.М. Слюсаревський та ін. – К.:, 2005. – вип. 11 (14). – 221 с. – с.89-101.

Excerpt:

Исследуются беременность и роды как события в жизни семьи с точки зрения их экзистенциальности. Рассматриваются понятия экзистенциального опыта, базовые конечные данности: телесность, смертность, выбор, ответственность, изоляция и т.д. Указывается, что беременность и роды, являясь всегда экзистенциальной ситуацией, могут стать экзистенциальным опытом при условии осознания женщиной и ее близкими экзистенциальных данностей. Выявлены факторы, способствующие получению семьей экзистенциального опыта в период беременности и родов.

READ MORE

Досліджуються вагітність і пологи як події в житті родини з по­гляду їх екзистенційності. Роз­глядаються поняття екзистен­ці­йного досвіду, базові кінцеві даності: тілесність, смерт­ність, вибір, від­пові­дальність, ізоляція і т. ін. Зазначається, що ва­гіт­ність і пологи, будучи завжди екзистенційною ситуацією, мо­жуть ста­­­ти екзистенційним досвідом за умови усвідом­лен­ня жінкою і її близькими екзис­тенційних даностей. Визначено фактори, що сприяють набуттю сім’єю екзистенційного до-сві­­ду у період вагітності та пологів.

Existential meaning of pregnancy and child birth in family’s life is investigated. Such concepts of existential experience as corporality, mortality, choice, responsibility, isolation and so on are reviewed. The authors come to conclusion that pregnancy and child birth have always been existential situation and can become existential experience if woman and her relatives realize basic existential entities. Factors will promote their gaining of existential experience are discovered.

Ключевые слова: экзистенциальный опыт, экзистенциальные даннос­ти, беременность, роды, семья.

Ключові слова : екзистенційний досвід , екзистенційні даності, вагітність, пологи, сім'я

Keywords : existential experience , existential givens , pregnancy , childbirth , family

COLLAPSE

Практикум “Робочий зошит”

Book Cover: Практикум "Робочий зошит"

Практикум «Медіакультура»: Робочий зошит курсу за вибором для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Л. А.Найдьонова, О. Т. Баришполець, О. Є. Голубєва та ін.; наук. ред. Л. А.Найдьонова ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – К., 2013. – 100 с.

Excerpt:

Практикум «Медіакультура» є експериментальним дидактичним комплексом теоретико-практичних завдань для самостійної індивідуальної та групової роботи учнів. Комплекс призначений для практичного засвоєння курсу за вибором для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів «Медіакультура».

READ MORE

До робочого зошиту включено творчі завдання, питання для дискусії, завдання для самооцінки учнем власних знань, умінь і навичок, набутих у ході вивчення курсу, цікаві факти, довідкові та статистичні матеріали, що можуть бути корисними для виконання практичних завдань.

COLLAPSE

Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід: навчально-методичний посібник

Book Cover: Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід: навчально-методичний посібник

Навчально-методичний посібник / За ред. Л. А. Найдьонової, О. Т. Баришпольця ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. - К. : Міленіум, 2010. - 440 с. - ISBN 978-966-8063-80-5

Excerpt:

Перший в Україні посібник для вчителя, зорієнтований на розвиток медіакультури в складі медіаобізнаності, медіаграмотності та медіакомпетентності на основі вітчизняної соціально-психологічної моделі медіаосвіти. Не втратив актуальності і активно використовується медіапедагогами для підготовки до проведення медіаосвітніх занять.