Беременность и роды как экзистенциальное событие в жизни семьи

Book Cover: Беременность и роды как экзистенциальное событие в жизни семьи

Вознесенская Е.Л., Голубева Е.Е. Беременность и роды как экзистенциальное событие в жизни семьи / Елена Вознесенская, Елена Голубева ; Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. статей / АПН України, ін-т соціальної та політичної психології; редкол.: С.Д. Максименко, М.М. Слюсаревський та ін. – К.:, 2005. – вип. 11 (14). – 221 с. – с.89-101.

Анотація:

Исследуются беременность и роды как события в жизни семьи с точки зрения их экзистенциальности. Рассматриваются по­ня­тия экзистенциального опыта, базовые конечные данности: те­лесность, смертность, выбор, ответ­ст­венность, изоляция и т.д. Указывается, что беременность и роды, являясь всегда экзи­с­тен­циальной ситуацией, могут стать экзистенциальным опы­том при условии осознания женщиной и ее близкими эк­зи­с­тен­­циаль­ных дан­­­нос­тей. Выявлены факторы, спо­соб­ст­вующие получению се­мьей экзистенци­ального опыта в пер

Детальніше

иод беременности и родов.

Досліджуються вагітність і пологи як події в житті родини з по­гляду їх екзистенційності. Роз­глядаються поняття екзистен­ці­йного досвіду, базові кінцеві даності: тілесність, смерт­ність, вибір, від­пові­дальність, ізоляція і т. ін. Зазначається, що ва­гіт­ність і пологи, будучи завжди екзистенційною ситуацією, мо­жуть ста­­­ти екзистенційним досвідом за умови усвідом­лен­ня жінкою і її близькими екзис­тенційних даностей. Визначено фактори, що сприяють набуттю сім’єю екзистенційного до-сві­­ду у період вагітності та пологів.

Existential meaning of pregnancy and child birth in family’s life is investigated. Such concepts of existential experience as corporality, mortality, choice, responsibility, isolation and so on are reviewed. The authors come to conclusion that pregnancy and child birth have always been existential situation and can become existential experience if woman and her relatives realize basic existential entities. Factors will promote their gaining of existential experience are discovered.

Ключевые слова: экзистенциальный опыт, экзистенциальные даннос­ти, беременность, роды, семья.

Ключові слова : екзистенційний досвід , екзистенційні даності, вагітність, пологи, сім'я

Keywords : existential experience , existential givens , pregnancy , childbirth , family

Приховати

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *