IV міжінститутський семінар «Кіберсоціалізація в умовах пандемії»

Book Cover: IV міжінститутський семінар «Кіберсоціалізація в умовах пандемії»

Кіберсоціалізація в умовах пандемії / Матеріали ІV науково-практичного семінару (м. Київ, 5 листопада 2020 р.) ; [за ред. Л.А.Найдьонової ] ; [укладач Н.Л. Дятел]. – [Електронний ресурс]. – 2020. – режим доступу: iv-mizhinstytutskyj-seminar-kibersotsializatsiya-v-umovah-pandemiyi

IV міжінститутський семінар

«Кіберсоціалізація в умовах пандемії»

Дата проведення: 5 листопада 2020 р.

Місце проведення: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України,м. Київ, вул. Андріївська, 15 (online)

Організатори: Інститут соціальної та політичної психології спільно з Інститутом журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, факультетом соціології і права КПІ імені Ігоря Сікорського, Інститутом журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, кафедрою політичної психології та міжнародних відносин факультету психології НПУ імені М. П. Драгоманова, ГО «Українська асоціація медіапсихологів та медіапедагогів».

Мета: створення міждисциплінарного простору для розмови та різностороннього вивчення кіберпрактик в умовах пандемії; розгляд як потенційних ризиків даного середовища, так і ресурсів створення соціального капіталу для розв’язання проблем сьогодення.

Тематичні напрями:

• філософське осмислення феномену кіберсоціалізації в умовах глобальних змін;
• тенденції змін у кіберпрактиках останнього десятиліття;
• соціальні комунікації в умовах пандемії;
• COVID-19 у віртуальній та доданій реальності: геймифікація, роботизація, парасоціальні       стосунки;
• вікові особливості кіберпрактик в умовах дистанційної освіти;
• нейропсихологія та психофізіологічні аспекти кіберсоціалізації і реабілітації;
• інфодемія, COVID –стигматизація, кібербулінг та інші інтернет-ризики;
• інформаційна безпека в кіберпросторі

 

Програма семінару:

З відеовиступами спікерів семінару можна ознайомитися на офіційному YouTube каналі лабораторії: https://www.youtube.com/playlist?list=PLVecUzrifiwnZSng08_CGaBhL9YUfXBun

Матеріали учасників семінару (список доповнюється):

 1. Анищенко Ліна Олександрівна, cт. викладач кафедри педагогіки та психології ЧОІППО ім К. Д. Ушинського, Голова Асоціації тілесно - орієнтованих психологів України  До питання віктимізації дітей у цифровому середовищі
 2. Ващенко Ольга Миколаївна, магістрантка, Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Соціокомунікаційний потенціал медіапроєкту «Kazkozvuk» (аспект інклюзивності)
 3. Вознесенська Олена Леонідівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, член Ради правління ГС «Національна психологічна асоціація», президент ВГО «Арт-терапевтична асоціація» Екзистенційний вимір кіберсоціалізації
 4. Доброносова Юлія Дмитрівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та педагогіки Національного транспортного університету  Медіадосвід і кіберсоціаліазція: реактуаліазція зв'язку у феноменологічній перспективі
 5. Жильнікова Наталія Дмитрівна, старший викладач кафедри права та методики викладання правознавства Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Інформаційно-психологічний вплив на молодь в умовах пандемії: ініціативи на міжнародному та державному рівнях
 6. Іваній Олена Миколаївна, канд. психол. н., доцент, завідувач кафедри права та методики викладання правознавства Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка  Кіберсоціалізація студентів в умовах дистанційного навчання
 7. Кононов Владислав Юрійович, магістрант, Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Комунікативні платформи для людей, які живуть з ВІЛ, медичного та соціального персоналу у часи пандемії
 8. Коробанова Ольга Леонідівна, канд.психол.наук, старший науковий співробітник лабораторії малих груп і міжгрупових відносин ІСПП НАПН України Деякі особливості соціальної взаємодії в онлайн групах в умовах пандемії
 9. Крайнікова Тетяна Степанівна, доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, професор кафедри видавничої справи та редагування, Інститут журналістики КНУ  ім.Т.Шевченка  Медіаповедінка молодіжної аудиторії новин в умовах пандемії covid-19
 10. Паніван Анастасія Андріївна, магістрантка, Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Інтернет-ризики для студентів-мігрантів в умовах пандемії
 11. Пономаренко Тетяна Ігорівна, аспірантка кафедри політичної психології та міжнародних відносин факультету психології НПУ ім. М. П. Драгоманова Вебінар як форма навчальної та професійної діяльності майбутніх психологів
 12. Теленков Дмитро Владиславович, аспірант, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Соціальні комунікації в умовах пандемії. Телебачення та соціальні мережі
 13. Удовенко Анна Олександрівна, магістрантка, Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Висвітлення діяльності студентських профспілкових організацій в умовах пандемії
 14. Філоненко Віталіна Валеріївна, магістрантка, Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Висвітлення теми російсько-української війни в умовах пандемії
 15. Чаплінська Юлія Сергіївна докторант, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології масової комунікацій та медіаосвіти ІСПП НАПН України Медіаперсона – як взірець для наслідування. Презентація українського досвіду
 16. Юксель Гаяна Заїрівна, докторант Інституту журналістики КНУ імені Т.Шевченко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського  Соціальні мережі як засіб протидії розповсюдженню пандемії covid-19 в умовах тимчасової окупації Криму

*Автори відповідають за зміст і достовірність поданих матеріалів (матеріали опубліковані у авторській редакції основного тексту тез)

IІI міжінститутський семінар Кіберсоціалізація в умовах інформаційної війни

Book Cover: IІI міжінститутський семінар Кіберсоціалізація в умовах інформаційної війни

Кіберсоціалізація в умовах інформаційної війни / Матеріали ІІІ науково-практичного семінару (м. Київ, 13 травня 2019 р.) ; [за ред. Н.Л. Дятел]. – [Електронний ресурс]. – 2019. – режим доступу:http://mediaosvita.org.ua/book/ii-mizhinstytuts…matsijnoyi-vijny/

ІII міжінститутський семінар Кіберсоціалізація в умовах інформаційної війни

Дата проведення: 13 травня 2019

Місце проведення: м.Київ, Інститут соціальної та політичної психолоії (вул. Андріївська, 15)

Організатори: Інститут соціальної та політичної психології спільно з Інститутом журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, факультетом соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського, Інститутом журналістики Київського університету імені БорисаГрінченка.

 

Матеріали учасників семінару :

 1. Бєлінська І. В. Роль кіберпрактик у формуванні інтернет-залежності у студентської молоді
 2. Доброносова Ю. Д. Інтерекзистенціальний характер кіберкомунікації
 3. Задорожна Є. Є. Можливості використання віртуального простору людьми з інвалідністю
 4. Зенталь О. Ю. Інформаційна безпека під час гібридної війни проти України
 5. Козак А. В. Застосування доповненої реальності на телебаченні на прикладі новин про зміни клімату
 6. Коробанова О. Л. Групові психологічні феномени в умовах кіберпростору
 7. Небельська А. О. Інформаційна безпека у кіберпросторі законодавче  регулювання
 8. Ребро Д. Я. VPN як засіб безпечної комунікації в країнах з обмеженим доступом до соціальних мереж та месенджерів
 9. Сидорук К. В. Журналістика в епоху роботизації
 10. Чепур І. М. Інтернет середовище як чинник розвитку агресії 

*Автори відповідають за зміст і достовірність поданих матеріалів (матеріали будуть опубліковані у авторській редакції основного тексту тез)

Доброносова Ю.Д. Екзистенціальна специфіка медіатравматичного досвіду

Book Cover: Доброносова Ю.Д. Екзистенціальна специфіка медіатравматичного досвіду
Excerpt:

Анотація: Автор окреслює розуміння екзистенціальної специфіки медіатравматичного досвіду та розглядає екзистенціальні аспекти самоздійснення в контексті сучасного розмаїття медіа.

Ключові слова: медіарозмаїття, медіадосвід, нові медіа, екзистенціальне самоздійснення, медіальність.

Аннотация: Автор определяет понимание экзистенциальной специфики медиатравматичного опыта и рассматривает экзистенциальные аспекты самореализации в контексте современного разнообразия медиа.

READ MORE

Ключевые слова: медиарозмаиття, медиадосвид, новые медиа, экзистенциальное самореализации, медиальнисть.

Summary: The аuthor defines meaning of existential specifics of mediatraumatic experience  and discusses existential aspects of self-realization in the modern  media variety  context.

Key words: media variety, mediatraumatic experience, new media, existential self-realization, mediality.

COLLAPSE