Ресурси використання арт-терапевтичних технологій в сімейній медіаосвіті

Book Cover: Ресурси використання арт-терапевтичних технологій в сімейній медіаосвіті

Вознесенська О.Л. Ресурси використання арт-терапевтичних технологій в сімейній медіаосвіті /Вознесенська Олена, Сидоркіна Марина // Простір арт-терапії : [Зб. наук. праць] / УМО, 2014, ВГО «Арт-терапевтична асоціація», 2014; [Редкол.: Лушин П.В., Чуприков А.П. та ін.]. – К. : Золоті ворота, 2014. – Вип. 1 (15); Вип. 2 (16). – 198 с.; с іл. – С. 4-14.

Анотація:

Стаття містить досвід використання арт-терапії в рамках медіаосвітніх програм на базі позашкільної освіти. Розглядається технологія медіа-клубу з використанням арт-терапії. Робиться висновок, що арт-терапія є адекватною методологією не тільки для підвищення сімейної медіакультури, але й задля розвитку психоемоційної культури родини.

Ключові слова: медіа-клуб, психоемоційна культура, медіакультура, діти.

Детальніше

Статья содержит опыт использования арт-терапии в рамках медиаобразовательных программ на базе внешкольного образования. Рассматиривается технология медиа-клуба с использованием арт-терапии. Сделан вывод, что арт-терапия является адекватной методологией не только для повышения семейной медиакультуры, но и для развития психоэмоциональной культуры семьи.

Ключевые слова: медиа-клуб, психоэмоциональная культура, медиакультура, дети.

The experience of using art therapy as part of media education programs in after school education is presented in the article. Media club technology which involves using art therapy is discussed. It is concluded that art therapy is a relevant methodology which helps not only to enhance family media culture, but facilitates development of psycho-emotional culture of family.

Key words: media club, psycho-emotional culture, media culture, children.

Приховати

Сімейна медіаосвіта в системі позашкільної освіти

Book Cover: Сімейна медіаосвіта в системі позашкільної освіти

Вознесенська, О. Л. Сімейна медіаосвіта в системі позашкільної освіти / О. Л. Вознесенська, М. Ю. Сидоркіна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 26. – С. 35-39

Анотація:

В статті запропоновано модель медіаосвіти в системі позашкільної освіти. Визначено вирішальну роль медіатворчості як складової сімейної медіаосвіти.

Ключові слова: медіаосвіта, позашкільна освіта, медіатворчість, сім’я.

Аннотация.

В статье предложена модель медиаобразования в системе внешкольного образования. Определена решающая роль медиатворчества как составляющей семейного медиаобразования.

Ключевые слова : медиаобразование , внешкольное образование , медиа творчество , семья.

Детальніше

Model of Mediaeducation in the system of after-school education is offered in the article. The leading role of mediacreativity as a part of family mediaeducaiton is determined.

Keywords: media education , school education , media work , family.

Приховати

Творча взаємодія з дитиною: Методичні рекомендації

Book Cover: Творча взаємодія з дитиною: Методичні рекомендації

Вознесенська О. Л., Сидоркіна М. Ю.  Творча  взаємодія з дитиною: Методичні рекомендації. – К.: Міленіум, 2009. –  66 с.

Анотація:

Методичні рекомендації присвячено проблемі створення творчої атмосфери в родині. Визначено особливу роль взаємодії дитини з дорослим для гармонійного розвитку її особистості. Описано особливості організації спільних занять художньою творчістю, матеріали і техніки, які можна використати у спільній творчості в домашніх умовах.

Рекомендації адресовано небайдужим батькам, працівникам соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, практичним психологам, соціальним працівникам для використання в роботі із сім’ями.

Детальніше

Ключові слова: творчість, дитина, гуманістичний підхід, розвиток, спільна творчість.

Keywords: art, baby, humanistic approach , development and joint work

Ключевые слова  творчество , ребенок , гуманистический подход , развитие , совместное творчество .

Приховати

Гуманізація стосунків між поколіннями: досвід сімейної арт-майстерні

Book Cover: Гуманізація стосунків між поколіннями: досвід сімейної арт-майстерні

Вознесенська, О. Л. Гуманізація стосунків між поколіннями: досвід сімейної арт-майстерні [Текст] : сборник / О. Л. Вознесенська, М. Ю. Сидоркіна // Наукові студії із соціальної та політичної психології : Збірник статей / Акад. пед. наук України, Ін-т соціальної і політичної психології. – Київ, 2007. – Вип.17 (20). – С. 19-27. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-80-63-55-5

Анотація:

Проаналізовано досвід проведення арт-терапевтичної майстерні з сім’ями із дітьми молодшого шкільного віку. Пропонуються соціально-психологічні та організаційні принципи реалізації майстерні. Робиться висновок щодо впливу участі у майстерні на гуманізацію та розвиток стосунків між поколіннями в сім’ї.

Ключові слова: сім’я, творча взаємодія, арт-терапія, гуманістичне виховання.

Key words: family, creative interaction, art therapy, humanistic education.

Ключевые слова: семья, творческое взаимодействие, арт-терапия, гуманистическое воспитание.