Навчально-методичний комплекс (практично-орієнтований) «Медіапсихологічні засоби профілактики та подолання медіатравматизації»

Book Cover: Навчально-методичний комплекс (практично-орієнтований) «Медіапсихологічні засоби профілактики та подолання медіатравматизації»
  1. Вознесенська О.Л. Медіа-арттерапія як засіб подолання наслідків і профілактики психотравми: Практичний посібник / Олена Вознесенська. – К.: ФОП Назаренко Т.В., 2020. – 124 с. – Вид. 2е: стереотипне.
  2. Вознесенська О.Л. Арт-терапія у подоланні психічної травми: Практичний посібник. Вид. 2е, виправл. та доповн. / Олена Вознесенська, Марина Сидоркіна. – К. : Золоті ворота, 2016. – 198 с.
Excerpt:

Для підвищення професійних компетенцій психологів освітніх закладів,
соціальних працівників, соціальних педагогів та всіх, хто цікавиться проблемами медіапсихології. (О. Вознесенська, с.н.с., Н. Череповська, с.н.с., Н. Дятел)

Метою є навчання спеціалістів допомагаючих професій методології використання медіапсихології та медіа-арт-терапії в роботі з дітьми та підлітками, медіапсихологічним способам відкриття ресурсів для подолання медіатравматизації, пошуку варіантів спільної побудови життєдіяльності громади.

READ MORE

Програма містить чотири модулі по 16 годин аудиторної роботи (і 8 годин самостійної роботи загалом 72 години). В змісті програми – медіатравма: визначення, типологія в контексті медіаактивності дитини; інтеграція арт-терапевтичних та медіаосвітніх технологій у подоланні медіатравми; пропаганда – потужна зброя в умовах інформаційної війни; медіа-арт-терапія, медіатворчість, ресурси медіа-технологій в подоланні травми; ефективну організацію інформаційних процесів; рівні інформаційної культури; критичний стиль мислення та його відмінність від критики; поняття постправди.

Практичні заняття містять: розвиток інструментальних навичок медіаграмотності; профілактика інформаційно-психологічних впливів медіа; різні форми проведення медіаклубу; вправи з виявлення пропагандистського змісту та форми у візуальному медіаконтенті; способи профілактики та подолання деструктивних впливів інформаційного простору; формування навичок саморегуляції при взаємодії з медіапродуктом задля протидії медіаінформаціним впливам; створення анімації; розвиток навичок гігієни сприйняття інформації; формування звички аналізу інформації, критичного стилю мислення, якісної аргументації в дискусіях, дотримання правил безпеки при обміні інформацією.

Тривалість курсу – 72 години.

COLLAPSE

Курс підвищення кваліфікації «Арт-терапія у подоланні психічної травми»

Book Cover: Курс підвищення кваліфікації «Арт-терапія у подоланні психічної травми»
Excerpt:

Курс підвищення кваліфікації передбачає тренінгову форму роботи та спрямований на вивчення практичного аспекту арт-терапевтичної діяльності задля подолання наслідків психотравмуючих подій (зокрема застосування художньої творчості в психоконсультуванні та терапії психічної травми, танцювально-рухового напряму арт-терапії, казкотерапії тощо).

READ MORE

Курс підвищення кваліфікації розкриває основні уявлення про психічну травму, її види, прояви, наслідки, ретравматизацію, шокову травму та основні підходи до розуміння переживання втрати, основні напрямки психотерапевтичної допомоги у подоланні психічної травми через посттравматичний розвиток та зростання, методологію роботи з важкою втратою. Окремі розділи курсу присвячено особливостям спілкування через творчу художню діяльність та сприймання невербальної інформації, що є важливим для професійної діяльності психолога, що працює з людьми, які зазнали психічної травми.

Основна мета курсу: отримання практичного досвіду допомоги у подоланні психічної травми методами арт-терапії та розкрити і розвинути особистісний потенціал учасників курсу підвищення кваліфікації.

Тривалість курсу – 78 годин.

Методичне забезпечення курсу:

  • Вознесенська О.Л. Ресурси арт-терапії на допомогу вимушеним переселенцям. Практичний посібник / Олена Леонідівна Вознесенська. – К. : Human Rights Foundation, 2015. – 50 с.
  • Вознесенська О.Л. Арт-терапія у подоланні психічної травми: Практичний посібник. Вид. 2е, виправл. та доповн. / Олена Вознесенська, Марина Сидоркіна. – К. : Золоті ворота, 2016. – 198 с.
COLLAPSE

Арт-терапія у подоланні психічної травми

Book Cover: Арт-терапія у подоланні психічної травми

Вознесенська О.Л., Сидоркіна М.Ю. Арт-терапія у подоланні психічної травми: Практичний посібник / Олена Вознесенська, Марина Сидоркіна. – К.: Золоті ворота, 2016. – 202 с. – Вид. 2е: випр. та доповн.

Excerpt:

Посібник містить теоретичні положення та практичні рекомендації на допомогу спеціалістам, які працюють із постраждалими під час воєнних дій. Визначено особливе місце арт-терапії як методу допомоги особистості в кризовий період. Виділено медіа-травму як окремий вид психотравматизації в інформаційному суспільстві та визначені можливості використання арт-терапії в медіаосвітніх програмах.

READ MORE

Описано арт-терапевтичні методики та технології для застосовання в роботі з психічними травмами особистості, у період горювання, відновлення після травмуючих подій, досвід реабілітації учасників бойових дій та волонтерів, які перебувають у стані емоційного вигоряння.

Практичний посібник для працівників соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, практичних психологів, соціальних педагогів.

COLLAPSE

Ресурси використання арт-терапевтичних технологій в сімейній медіаосвіті

Book Cover: Ресурси використання арт-терапевтичних технологій в сімейній медіаосвіті

Вознесенська О.Л. Ресурси використання арт-терапевтичних технологій в сімейній медіаосвіті /Вознесенська Олена, Сидоркіна Марина // Простір арт-терапії : [Зб. наук. праць] / УМО, 2014, ВГО «Арт-терапевтична асоціація», 2014; [Редкол.: Лушин П.В., Чуприков А.П. та ін.]. – К. : Золоті ворота, 2014. – Вип. 1 (15); Вип. 2 (16). – 198 с.; с іл. – С. 4-14.

Excerpt:

Стаття містить досвід використання арт-терапії в рамках медіаосвітніх програм на базі позашкільної освіти. Розглядається технологія медіа-клубу з використанням арт-терапії. Робиться висновок, що арт-терапія є адекватною методологією не тільки для підвищення сімейної медіакультури, але й задля розвитку психоемоційної культури родини.

Ключові слова: медіа-клуб, психоемоційна культура, медіакультура, діти.

READ MORE

Статья содержит опыт использования арт-терапии в рамках медиаобразовательных программ на базе внешкольного образования. Рассматиривается технология медиа-клуба с использованием арт-терапии. Сделан вывод, что арт-терапия является адекватной методологией не только для повышения семейной медиакультуры, но и для развития психоэмоциональной культуры семьи.

Ключевые слова: медиа-клуб, психоэмоциональная культура, медиакультура, дети.

The experience of using art therapy as part of media education programs in after school education is presented in the article. Media club technology which involves using art therapy is discussed. It is concluded that art therapy is a relevant methodology which helps not only to enhance family media culture, but facilitates development of psycho-emotional culture of family.

Key words: media club, psycho-emotional culture, media culture, children.

COLLAPSE

Сімейна медіаосвіта в системі позашкільної освіти

Book Cover: Сімейна медіаосвіта в системі позашкільної освіти

Вознесенська, О. Л. Сімейна медіаосвіта в системі позашкільної освіти / О. Л. Вознесенська, М. Ю. Сидоркіна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 26. – С. 35-39

Excerpt:

В статті запропоновано модель медіаосвіти в системі позашкільної освіти. Визначено вирішальну роль медіатворчості як складової сімейної медіаосвіти.

Ключові слова: медіаосвіта, позашкільна освіта, медіатворчість, сім’я.

Аннотация.

В статье предложена модель медиаобразования в системе внешкольного образования. Определена решающая роль медиатворчества как составляющей семейного медиаобразования.

Ключевые слова : медиаобразование , внешкольное образование , медиа творчество , семья.

READ MORE

Model of Mediaeducation in the system of after-school education is offered in the article. The leading role of mediacreativity as a part of family mediaeducaiton is determined.

Keywords: media education , school education , media work , family.

COLLAPSE

Творча взаємодія з дитиною: Методичні рекомендації

Book Cover: Творча взаємодія з дитиною: Методичні рекомендації

Вознесенська О. Л., Сидоркіна М. Ю.  Творча  взаємодія з дитиною: Методичні рекомендації. – К.: Міленіум, 2009. –  66 с.

Excerpt:

Методичні рекомендації присвячено проблемі створення творчої атмосфери в родині. Визначено особливу роль взаємодії дитини з дорослим для гармонійного розвитку її особистості. Описано особливості організації спільних занять художньою творчістю, матеріали і техніки, які можна використати у спільній творчості в домашніх умовах.

Рекомендації адресовано небайдужим батькам, працівникам соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, практичним психологам, соціальним працівникам для використання в роботі із сім’ями.

READ MORE

Ключові слова: творчість, дитина, гуманістичний підхід, розвиток, спільна творчість.

Keywords: art, baby, humanistic approach , development and joint work

Ключевые слова  творчество , ребенок , гуманистический подход , развитие , совместное творчество .

COLLAPSE

Гуманізація стосунків між поколіннями: досвід сімейної арт-майстерні

Book Cover: Гуманізація стосунків між поколіннями: досвід сімейної арт-майстерні

Вознесенська, О. Л. Гуманізація стосунків між поколіннями: досвід сімейної арт-майстерні [Текст] : сборник / О. Л. Вознесенська, М. Ю. Сидоркіна // Наукові студії із соціальної та політичної психології : Збірник статей / Акад. пед. наук України, Ін-т соціальної і політичної психології. – Київ, 2007. – Вип.17 (20). – С. 19-27. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-80-63-55-5

Excerpt:

Проаналізовано досвід проведення арт-терапевтичної майстерні з сім’ями із дітьми молодшого шкільного віку. Пропонуються соціально-психологічні та організаційні принципи реалізації майстерні. Робиться висновок щодо впливу участі у майстерні на гуманізацію та розвиток стосунків між поколіннями в сім’ї.

Ключові слова: сім’я, творча взаємодія, арт-терапія, гуманістичне виховання.

Key words: family, creative interaction, art therapy, humanistic education.

Ключевые слова: семья, творческое взаимодействие, арт-терапия, гуманистическое воспитание.