Інформаційний бюлетень: медіаграмотність та інформаційна безпека 2018

Book Cover: Інформаційний бюлетень: медіаграмотність та інформаційна безпека 2018

Медіаграмотність та інформаційна безпека : інформаційний бюлетень / За наук. ред. Л. А. Найдьонової, упоряд. О. О. Кришовська [Найдьонова Л. А., Дятел Н. Л., Вознесенська О. Л., Череповська Н. І., Обухова Н. О., Чаплинська Ю. С., Дідик Н. І.]. – К. : Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, 2018 – 128 с.

 

Анотація:

В інформаційному бюлетені наводяться результати всеукраїнського масового опитування, проведеного лабораторією психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України у співпраці з Асоціацією медіапсихологів та медіапедагогів України та іншими членами Українського медіаосвітнього консорціуму у закладах освіти, що є базами всеукраїнського експерименту «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику».

Детальніше

Опитування організовано в межах виконання наукового дослідження «Медіапсихологічні засоби профілактики та подолання наслідків деструктивних інформаційних впливів на дітей та молодь», що виконується протягом 2017-2019 рр. В оформленні обкладинки використовуються творчі роботи переможців конкурсу дитячої творчості учасників усеукраїнського медіаосвітнього експерименту.

Приховати

Медіакультура. Навчальна програма для учнів 9, 10, 11 класів закладів загальної середньої освіти (три роки навчання)

Book Cover: Медіакультура. Навчальна програма для учнів 9, 10, 11 класів закладів загальної середньої освіти (три роки навчання)

Медіакультура. Навчальна програма для учнів 9, 10, 11 класів закладів загальної середньої освіти     (три роки навчання) / Л. А. Найдьонова, Н. І. Череповська, О. Л. Вознесенська, Ю. С. Чаплінська,   Н.О. Обухова,  Н. Л.Дятел, І. О. Бондаревська, О. О. Кришовська; уклад. Л. А. Найдьонова, Н. І. Череповська; за ред. Л. А. Найдьонової; Інститут соціальної та політичної психоло-гії НАПН України. – Київ, 2018. – 78 с.

 

 

 

Чаплінська Ю. С. Можливості сінемалогії при реабілітації психологічної травми

Book Cover: Чаплінська Ю. С. Можливості сінемалогії при реабілітації психологічної травми
Анотація:

Анотація. Автор розкриває поняття сінемології: особливості процесу та етапи роботи. Приводить приклад аналізу фільму з групою вимушено переміщених осіб для ілюстрації можливості в рамках сінемалогічного підходу працювати з травматичним досвідом.

Ключові слова: сінемалогія, посттравматичний ріст, психологічна реабілітація.

Детальніше

Аннотация. Автор раскрывает понятие синемологии: особенности процесса и этапы работы. Приводит пример анализа фильма с группой вынуждено перемещенных лиц для иллюстрации возможности в рамках синемалогичного подхода работать с травматическим опытом.

Ключевые слова: синемалогия, посттравматический рост, психологическая реабилитация.

Summary. The author reveals the concept of sinemology: features of the process and stages of work. An example of an analysis of a movie with a group involves displaced persons to illustrate the opportunity within the cinematological approach to work with traumatic experiences.

Key words: cinematology, posttraumatic growth, psychological rehabilitation.

Приховати

Соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади організації медіаосвіти молоді

Book Cover: Соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади  організації медіаосвіти молоді

Колективна монографія: рукопис

Анотація:

Колективна монографія підготовлена  у межах виконання науково-дослідної роботи «Соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади організації медіаосвіти молоді», що виконувалася лабораторією психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України протягом 2014-2016 рр. Розглянуто соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади організації медіаосвіти молоді в умовах сучасних викликів українського суспільства, зокрема  інформаційної війни, яка супроводжує гібр

Детальніше

идний воєнний конфлікт на Сході України. Представлено теорію саморегуляції взаємодії особистості з медійним простором, висвітлено стильовий підхід в медіапсихологічних дослідженнях, який призваний забезпечити індивідуалізацію медіаосвіти. Проаналізовано найкращі практики медіаосвіти з досвіду всеукраїгнського медіаосвітнього експерименту. Монографія містить корисні практичні рекомендації з розгортання масової медіаосвіти в Україні, може бути корисна викладачам, вчителям, шкльним психологам, дослідникам, студентам, усім, хто цікавиться впливом медіа на молоде покоління.

Приховати

Довідковий бюлетень «Медіакультура старшокласників: результати всеукраїнського медіаосвітнього експерименту»

Book Cover: Довідковий бюлетень  «Медіакультура старшокласників: результати всеукраїнського медіаосвітнього експерименту»
Анотація:

Довідковий бюлетень представляє результати моніторингового дослідження динаміки показників медіакультури населення України за 2008-2016 роки. Представлено також результати ефективності   п’ятирічного всеукраїнського експерименту з упровадження медіаосвіти в загальноосвітніх навчальних закладах країни за показниками динаміки медіакультури старшокласників експериментальних і контрольних шкіл. Довідник може бути корисним для системи управління освітою на етапі підготовки до масового впр

Детальніше

овадження медіаосвіти і визначення заходів протистояння інформаційній агресії, захисту дітей від потенційно шкідливих медіавпливів і зловживань медіапрактиками.

Приховати

Аналіз комплексного феномену масової культури саги «Сутніки»: символіко-міфологічний рівень

Book Cover: Аналіз комплексного феномену масової культури саги «Сутніки»: символіко-міфологічний рівень

Чаплінська Ю.С. Аналіз комплексного феномену масової культури саги «Сутінки»: символіко-міфологічний рівень / Ю.С. Чаплінська // Простір арт-терапії: Зб. наук. ст. – УМО, 2010, ГО «Арт-терапевтична асоціація», 2011; Редкол.: Лушин П.В., Чуприков А.П. та ін. – К.: Золоті ворота, 2011. – Вип. 2 (10). – С. 46-62.

 

Автор:
Категорія:
Рік:
Анотація:

Продукты массовой культуры влияют на формирование в массовом сознании желательных для определенных социальных групп стереотипов поведения, стимулируют у «массы» новые, неведомые ей ранее потребности, определенные стандарты эстетического вкуса. Подростки наиболее подвержены влиянию медиаобразов, не проявляя критичности восприятия информации. Статья представляет психологический анализ компонентов продукта массовой культуры саги «Сумерки» и его влияния на потребителей.

Детальніше

Продуки масової культури впливають на формування в масовій свідомості бажаних для певних соціальних груп стереотипів поведінки, стимулюють в «масі» нові, невідомі їй раніше потреби певні стандарти естетичного смаку. Підлітки є найбільш підданими впливу медіа-образів, не проявляючи критичності сприйняття інформації. Стаття представляє психологічний аналіз компонентів продукту масової культури саги «Сутінки» та її впливу на споживачів.

Ключевые слова: Массовая культура, медиафеномен, медиапродукт, символический анализ, сага «Сумерки».

Масова культура, медіафеномен, медіапродукт, символічний аналіз, сага «Сутінки».

Приховати

Аналіз комплексного феномену масової культури саги «Сутінки»: особистісний рiвень

Book Cover: Аналіз комплексного феномену масової культури саги «Сутінки»: особистісний рiвень

Чаплінська Ю.С. Аналіз комплексного феномену масової культури саги «Сутінки»: особистісний рiвень / Ю.С. Чаплінська // Простір арт-терапії: [Зб. наук. праць] / УМО, 2013, ВГО «Арт-терапевтична асоціація», 2013; [Редкол.: Лушин П.В., Чуприков А.П. та ін.]. – К.: Золоті ворота, 2013. – Вип. 2 (14). – С. 87-102.

Автор:
Категорія:
Рік:
Анотація:

Статья рассматривает продукт массовой культуры сагу «Сумерки» в качестве медиафеномена. Проводиться анализ психологических особенностей главных героев и возможность их влияния на личность потребителя с помошью психологического механизма – идентификации.

Детальніше

Стаття розглядає продукт масової культури сагу «Сутінки» як медіафеномен. Проводитися аналіз психологічних особливостей головних героїв і можливість їх впливу на особу споживача за допомогою психологічного механізму – ідентифікації.

Ключевые слова: массовая культура, медиафеномен, медиапродукт, персонаж, идентификация, сага «Сумерки».

Масова культура, медіа феномен, медіа продукт, персонаж, ідентифікація, сага «Сутінки».

Приховати

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА «Медіапсихологія»

Book Cover: НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА «Медіапсихологія»

Навчальна програма "Медіапсихологія" Київської Малої академії наук учнівської молоді. автори: О.Т.Баришполець, Л.А.Найдьонова, Н.І.Череповська, О.Л.Вознесенська, Н.О.Обухова, О.Є.Голубєва, Н.С.Шишко (укладач: Н.І. Череповська)

Анотація:

Курс "Медіакультура" спрямований на формування медіакультури учнів у медіапсихологічному аспекті у процесі пізнавальної, медіадослідницької, науково-практичної діяльності, оволодіння знаннями щодо засобів масової комунікації та людини у світі медіареальності у медіапсихологічному вимірі; розвиток здатностей до конструктивного критичного опрацювання медіатекстів; набуття практичних умінь самоорганізації, формування свідомого, цілеспрямованого споживання, здобуття навичок науково-пошукової роботи.
Заняття розраховані на фор

Детальніше

мат позаурочної та позакласної діяльності; курс передбачає проведення лекцій, практичних занятть, консультаційну роботу.

Приховати