Навчальна програма “Медіакультура”

Book Cover: Навчальна програма "Медіакультура"

Медіакультура. Навчальна програма для учнів 9, 10, 11 класів закладів загальної середньої освіти     (три роки навчання) / Л. А. Найдьонова, Н. І. Череповська, О. Л. Вознесенська, Ю. С. Чаплінська,   Н.О. Обухова,  Н. Л.Дятел, І. О. Бондаревська, О. О. Кришовська; уклад. Л. А. Найдьонова, Н. І. Череповська; за ред. Л. А. Найдьонової; Інститут соціальної та політичної психоло-гії НАПН України. – Київ, 2018. – 78 с.

 

 

 

Чаплінська Ю. С. Можливості сінемалогії при реабілітації психологічної травми

Book Cover: Чаплінська Ю. С. Можливості сінемалогії при реабілітації психологічної травми
Анотація:

Анотація. Автор розкриває поняття сінемології: особливості процесу та етапи роботи. Приводить приклад аналізу фільму з групою вимушено переміщених осіб для ілюстрації можливості в рамках сінемалогічного підходу працювати з травматичним досвідом.

Ключові слова: сінемалогія, посттравматичний ріст, психологічна реабілітація.

Детальніше

Аннотация. Автор раскрывает понятие синемологии: особенности процесса и этапы работы. Приводит пример анализа фильма с группой вынуждено перемещенных лиц для иллюстрации возможности в рамках синемалогичного подхода работать с травматическим опытом.

Ключевые слова: синемалогия, посттравматический рост, психологическая реабилитация.

Summary. The author reveals the concept of sinemology: features of the process and stages of work. An example of an analysis of a movie with a group involves displaced persons to illustrate the opportunity within the cinematological approach to work with traumatic experiences.

Key words: cinematology, posttraumatic growth, psychological rehabilitation.

Приховати

Соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади організації медіаосвіти молоді

Book Cover: Соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади  організації медіаосвіти молоді

Колективна монографія: рукопис

Анотація:

Колективна монографія підготовлена  у межах виконання науково-дослідної роботи «Соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади організації медіаосвіти молоді», що виконувалася лабораторією психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України протягом 2014-2016 рр. Розглянуто соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади організації медіаосвіти молоді в умовах сучасних викликів українського суспільства, зокрема  інформаційної війни, яка супроводжує гібр

Детальніше

идний воєнний конфлікт на Сході України. Представлено теорію саморегуляції взаємодії особистості з медійним простором, висвітлено стильовий підхід в медіапсихологічних дослідженнях, який призваний забезпечити індивідуалізацію медіаосвіти. Проаналізовано найкращі практики медіаосвіти з досвіду всеукраїгнського медіаосвітнього експерименту. Монографія містить корисні практичні рекомендації з розгортання масової медіаосвіти в Україні, може бути корисна викладачам, вчителям, шкльним психологам, дослідникам, студентам, усім, хто цікавиться впливом медіа на молоде покоління.

Приховати

Довідковий бюлетень «Медіакультура старшокласників: результати всеукраїнського медіаосвітнього експерименту»

Book Cover: Довідковий бюлетень  «Медіакультура старшокласників: результати всеукраїнського медіаосвітнього експерименту»
Анотація:

Довідковий бюлетень представляє результати моніторингового дослідження динаміки показників медіакультури населення України за 2008-2016 роки. Представлено також результати ефективності   п’ятирічного всеукраїнського експерименту з упровадження медіаосвіти в загальноосвітніх навчальних закладах країни за показниками динаміки медіакультури старшокласників експериментальних і контрольних шкіл. Довідник може бути корисним для системи управління освітою на етапі підготовки до масового впр

Детальніше

овадження медіаосвіти і визначення заходів протистояння інформаційній агресії, захисту дітей від потенційно шкідливих медіавпливів і зловживань медіапрактиками.

Приховати

Аналіз комплексного феномену масової культури саги «Сутніки»: символіко-міфологічний рівень

Book Cover: Аналіз комплексного феномену масової культури саги «Сутніки»: символіко-міфологічний рівень

Чаплінська Ю.С. Аналіз комплексного феномену масової культури саги «Сутінки»: символіко-міфологічний рівень / Ю.С. Чаплінська // Простір арт-терапії: Зб. наук. ст. – УМО, 2010, ГО «Арт-терапевтична асоціація», 2011; Редкол.: Лушин П.В., Чуприков А.П. та ін. – К.: Золоті ворота, 2011. – Вип. 2 (10). – С. 46-62.

 

Автор:
Категорія:
Рік:
Анотація:

Продукты массовой культуры влияют на формирование в массовом сознании желательных для определенных социальных групп стереотипов поведения, стимулируют у «массы» новые, неведомые ей ранее потребности, определенные стандарты эстетического вкуса. Подростки наиболее подвержены влиянию медиаобразов, не проявляя критичности восприятия информации. Статья представляет психологический анализ компонентов продукта массовой культуры саги «Сумерки» и его влияния на потребителей.

Детальніше

Продуки масової культури впливають на формування в масовій свідомості бажаних для певних соціальних груп стереотипів поведінки, стимулюють в «масі» нові, невідомі їй раніше потреби певні стандарти естетичного смаку. Підлітки є найбільш підданими впливу медіа-образів, не проявляючи критичності сприйняття інформації. Стаття представляє психологічний аналіз компонентів продукту масової культури саги «Сутінки» та її впливу на споживачів.

Ключевые слова: Массовая культура, медиафеномен, медиапродукт, символический анализ, сага «Сумерки».

Масова культура, медіафеномен, медіапродукт, символічний аналіз, сага «Сутінки».

Приховати

Аналіз комплексного феномену масової культури саги «Сутінки»: особистісний рiвень

Book Cover: Аналіз комплексного феномену масової культури саги «Сутінки»: особистісний рiвень

Чаплінська Ю.С. Аналіз комплексного феномену масової культури саги «Сутінки»: особистісний рiвень / Ю.С. Чаплінська // Простір арт-терапії: [Зб. наук. праць] / УМО, 2013, ВГО «Арт-терапевтична асоціація», 2013; [Редкол.: Лушин П.В., Чуприков А.П. та ін.]. – К.: Золоті ворота, 2013. – Вип. 2 (14). – С. 87-102.

Автор:
Категорія:
Рік:
Анотація:

Статья рассматривает продукт массовой культуры сагу «Сумерки» в качестве медиафеномена. Проводиться анализ психологических особенностей главных героев и возможность их влияния на личность потребителя с помошью психологического механизма – идентификации.

Детальніше

Стаття розглядає продукт масової культури сагу «Сутінки» як медіафеномен. Проводитися аналіз психологічних особливостей головних героїв і можливість їх впливу на особу споживача за допомогою психологічного механізму – ідентифікації.

Ключевые слова: массовая культура, медиафеномен, медиапродукт, персонаж, идентификация, сага «Сумерки».

Масова культура, медіа феномен, медіа продукт, персонаж, ідентифікація, сага «Сутінки».

Приховати

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА «Медіапсихологія»

Book Cover: НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА «Медіапсихологія»

Навчальна програма "Медіапсихологія" Київської Малої академії наук учнівської молоді. автори: О.Т.Баришполець, Л.А.Найдьонова, Н.І.Череповська, О.Л.Вознесенська, Н.О.Обухова, О.Є.Голубєва, Н.С.Шишко (укладач: Н.І. Череповська)

Анотація:

Курс "Медіакультура" спрямований на формування медіакультури учнів у медіапсихологічному аспекті у процесі пізнавальної, медіадослідницької, науково-практичної діяльності, оволодіння знаннями щодо засобів масової комунікації та людини у світі медіареальності у медіапсихологічному вимірі; розвиток здатностей до конструктивного критичного опрацювання медіатекстів; набуття практичних умінь самоорганізації, формування свідомого, цілеспрямованого споживання, здобуття навичок науково-пошукової роботи.
Заняття розраховані на фор

Детальніше

мат позаурочної та позакласної діяльності; курс передбачає проведення лекцій, практичних занятть, консультаційну роботу.

Приховати