Практикум “Робочий зошит”

Book Cover: Практикум "Робочий зошит"

Практикум «Медіакультура»: Робочий зошит курсу за вибором для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Л. А.Найдьонова, О. Т. Баришполець, О. Є. Голубєва та ін.; наук. ред. Л. А.Найдьонова ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – К., 2013. – 100 с.

Excerpt:

Практикум «Медіакультура» є експериментальним дидактичним комплексом теоретико-практичних завдань для самостійної індивідуальної та групової роботи учнів. Комплекс призначений для практичного засвоєння курсу за вибором для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів «Медіакультура».

READ MORE

До робочого зошиту включено творчі завдання, питання для дискусії, завдання для самооцінки учнем власних знань, умінь і навичок, набутих у ході вивчення курсу, цікаві факти, довідкові та статистичні матеріали, що можуть бути корисними для виконання практичних завдань.

COLLAPSE

Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід: навчально-методичний посібник

Book Cover: Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід: навчально-методичний посібник

Навчально-методичний посібник / За ред. Л. А. Найдьонової, О. Т. Баришпольця ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. - К. : Міленіум, 2010. - 440 с. - ISBN 978-966-8063-80-5

Excerpt:

Перший в Україні посібник для вчителя, зорієнтований на розвиток медіакультури в складі медіаобізнаності, медіаграмотності та медіакомпетентності на основі вітчизняної соціально-психологічної моделі медіаосвіти. Не втратив актуальності і активно використовується медіапедагогами для підготовки до проведення медіаосвітніх занять.

Медіа-культура населення України 2008

Book Cover: Медіа-культура населення України 2008

Медіа-культура населення України: Інформаційний бюлетень. Червень י 2008 / За ред. Л. А. Найдьонової, О. Т. Баришпольця; Упоряд. Л. П. Черниш. – К., 2008. – 52 с.

Excerpt:

У бюлетені опубліковано дані всеукраїнського опитування, проведеного лабораторією психології масової комунікації та медіа-освіти в листопаді–грудні 2007 р. у всіх регіонах України. Серед різних статево-вікових, соціальних та професійних груп за квотною вибіркою опитано 1258 осіб дорослого населення, 401 учень старших класів гімназій, ліцеїв, загальноосвітніх шкіл, 406 студентів вищих навчальних закладів. Анкетування мало на меті з’ясувати рівень медіа-культури громадян країни, роль сім

READ MORE

ї та школи у вихованні здатності дітей успішно функціонувати в інформаційних потоках сучасного суспільства.
Для науковців, працівників ЗМІ, шкільних педагогів, батьків.

COLLAPSE

Моніторинг медіа-культури населення України: Інформаційний бюлетень. Червень 2010

Book Cover: Моніторинг медіа-культури населення України: Інформаційний бюлетень. Червень 2010

Моніторинг медіа-культури населення України: Інформаційний бюлетень. Червень י 2010 / За ред. Л. А. Найдьонової, О. Т. Баришпольця; Упоряд. Л. П. Черниш. – К., 2010. – 48 с.

Excerpt:

(в літературній редакції авторів)

READ MORE

У бюлетені опубліковано дані всеукраїнських опитувань, проведених лабораторією психології масової комунікації та медіаосвіти в листопаді–грудні 2007 р., у грудні 2009 р. та квітні–травні 2010р. у всіх регіонах України. Серед різних статево-вікових, соціальних та професійних груп за квотною вибіркою опитано 3255 осіб дорослого населення, 1623 учні старших класів гімназій, ліцеїв, загальноосвітніх шкіл, 816 студентів вищих навчальних закладів. Анкетування мало на меті з’ясувати рівень медіа-культури громадян країни, роль сім’ї та школи у вихованні здатності дітей успішно функціонувати в інформаційних потоках сучасного суспільства.

Для науковців, працівників ЗМІ, шкільних педагогів, батьків.

COLLAPSE

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА «Медіапсихологія»

Book Cover: НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА «Медіапсихологія»

Навчальна програма "Медіапсихологія" Київської Малої академії наук учнівської молоді. автори: О.Т.Баришполець, Л.А.Найдьонова, Н.І.Череповська, О.Л.Вознесенська, Н.О.Обухова, О.Є.Голубєва, Н.С.Шишко (укладач: Н.І. Череповська)

Excerpt:

Курс "Медіакультура" спрямований на формування медіакультури учнів у медіапсихологічному аспекті у процесі пізнавальної, медіадослідницької, науково-практичної діяльності, оволодіння знаннями щодо засобів масової комунікації та людини у світі медіареальності у медіапсихологічному вимірі; розвиток здатностей до конструктивного критичного опрацювання медіатекстів; набуття практичних умінь самоорганізації, формування свідомого, цілеспрямованого споживання, здобуття навичок науково-пошукової роботи.
Заняття розраховані на фор

READ MORE

мат позаурочної та позакласної діяльності; курс передбачає проведення лекцій, практичних занятть, консультаційну роботу.

COLLAPSE

Брехня в інформаційному просторі та міжособовій комунікації

Book Cover: Брехня в інформаційному просторі та міжособовій комунікації

Баришполець О. Т. Брехня в інформаційному просторі та міжособовій комунікації : монографія / О. Т. Баришполець ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 648 с.

Excerpt:

Монографія – ґрунтовне теоретико-практичне опрацювання проблеми різних видів соціальної інформації: правди, брехні та істини. У монографії на базі широкого емпіричного матеріалу досліджується феномен брехні в його різних проявах: як соціального явища, методу масової та міжособової комунікації, різновиду соціальної інформації. Соціальні функції істини, правди і брехні теоретично осмислюються, їхні вияви розглядаються у практиці людського буття.

READ MORE

Узагальнено типи брехні та її носіїв; вікові, професійні та інші особливості брехні; з'ясовано соціальні та соціально-психологічні детермінанти цього феномена. Поширеність брехні в часі – від витоків земної цивілізації – та в просторі – у спільнотах планети – аналізується у ретроспективі та ілюструється додатками: зразками літературних творів та фольклору народів світу.

Для науковців, освітян, студентів гуманітарних спеціальностей, молоді, широкого кола читачів.

COLLAPSE