Найдьонова Любов Антонівна

Докторка психологічних наук, член-кореспондентка НАПН України

Провідна наукова співробітниця, заступниця директора з наукової роботи

Розробляє теоретичні та методологічні засади медіапсихології, як нової галузі.

Наукова керівниця Всеукраїнського експерименту з упровадженння медіаосвіти у навчально-виховний процес ЗНЗ України.

Вивчає соціально-психологічні виміри медіавіртуальності, рефлексивні механізми взаємодії в медіапросторі.

Досліджує територіальні та віртуальні спільноти, парасоціальне спілкування.

 

Список основних публікацій:

Теорія і методологія медіапсихології

1. Найдьонова Л.А. Медіапсихологія як нова галузь соціально-психологічного знання: проблеми і перспективи / Наук. студії із соц. та політ. психології: Зб. ст. / АПН України, Ін-т соц. та політ. психології. – К.: Міленіум, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 218–230

2. Найдьонова Л.А. Основні принципи рефлексивної методології медіапсихології / Наук. студії із соц. та політ. психології: Зб. ст. / АПН України, Ін-т соц. та політ. психології. – К.: Міленіум, 2011. – Вип. 29 (32). – С. 3–14

3. Найдьонова Л.А. Основи медіапсихології: концептуальна територія і когнітивний ландшафт/ Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України «Актуальні проблеми психології» у 12 томах / За ред.. В.О.Моляко. – Т. 12. – Вип. 16. – К.: Видавництво «Фенікс». – С. 316-322

4.Найдьонова Л.А. Особливості медіа-культури територіальних спільнот України (регіональні особливості молодіжної віртуальності) / Психолого-педагогічні засади розвитку особистості в освітньому просторі: Матеріали методол. семінару АПН України, 19 берез. 2008 р. – К., 2008. – С. 382 -395.

5.Найдьонова Л.А. Особливості медіа-культури територіальних спільнот України (регіональні відмінності віртуальності дорослих) / Наук. студії із соц. та політ. психології: Зб. ст. / АПН України, Ін-т соц. та політ. психології. – К.: Міленіум, 2008. – Вип. 19(22). – С. 271-282.

6.Найдьонова Л.А. Медіаобдарованість: синтез комунікативних та інформаційних компетентностей // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 3-4 (60-61).–С. 140-150.

7. Найдьонова Л.А. Медіа-безпорадність як ресурсна дезорієнтованість в поствіртуальному світі // Людина в світі інформації: Зб. наук. пр. – К.: Вид-во Ін-ту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2008. – С. 9-13.

8. Найдьонова Л.А. Психологія творчості віртуальних спільнот // Актуальні проблеми психології. Проблеми психології творчості: Зб. наук.пр. / За ред. В. О. Моляко. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – Т. 12. – Вип. 5 – Ч. 1. – С.273-283.

9. Найдьонова Л.А. Арт-терапія віртуальністю та віртуалізована арт-терапії / Простір арт-терапії: хаос, структура, стихія. Матеріали УІ міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції /Тези доповідей – К.: Міленіум, 2009. – С. 36-37.

10. Арт-терапія в інформаційну епоху: від віртуальності до справжності / Простір арт-терапії: можливості та перспективи: Матеріали ІІ міждисциплінар. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Київ, МАУП, 24–25 лют. 2005 р. / За наук. ред. О.Л. Вознесенської. – К.: Міленіум, 2007. – С. 42-44.

11.Найдьонова Л.А. Рефлексія віртуальності – новий підхід до формування медіа-та-інформаційної грамотності (МІГ) / Тези доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми» (Психологія нового тисячоліття) Режим доступу: http://www.psy-science.com.ua/Konferenciya_2012_05_28.htm

12.Найдьонова Л.А. Рефлексивні властивості віртуальних спільнот // ІІ Міжнародна научно-практична Інтернет конференція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми» — 20 травня 2013 р. — Режим доступу: www.newlearning.org.ua

Медіапсихологія і медіаосвіта

1.Слюсаревський М.М., Найдьонова Л.А. Медіа-освіта: українська перспектива / Рідна школа, 2010. — №9 (969). – с. 57-58

2.Найдьонова Л.А. Роль медіа-освіти в розвитку інноваційної культури суспільства // Наук. студії із соц. та політ. психології: Зб. ст. / АПН України, Ін-т соц. та політ. психології. – К.: Міленіум, 2007. – Вип. 18 (21).–С. 192-203.

3.Найдьонова Л.А. Лабораторія психології масової комунікації та медіа-освіти // Культура народовПричерноморья. – 2007. – № 120.–С. 176-178.

4.Найдьонова Л.А. Перспективи розвитку медіа-освіти в контексті Болонського процесу: процесуальна модель медіа-культури // ВищаосвітаУкраїни. Темат. вип. “ВищаосвітаУкраїнивконтекстіінтеграції до європейськогоосвітнього простору: моніторингякостіосвіти”. – 2007. – Дод. 3. – Т. 5. – С. 161-167.

5. Найдьонова Л.А. Медіаосвіта в Україні: особливості реалізації соціально-психологічної моделі. – Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. — №4. – 2013. – с. 91-97 (з мультимедіа додатками).

6. Найдьонова Л.А. А ви дивились на медіаосвіту крізь призму медіа ризиків? – газета «Освіта» № 15-16 від 27 березня – 3 квітня 2013. – с. 7

7.Найдьонова Л.А. Психологічні механізми медіаосвіти дітей різного віку / Особистість у єдиному освітньому просторі. Збірник наукових тез / наук. Редактори В.В.Пашков, В.В.Савін, А.І.Павленко.- Запоріжжя: ТОВ «Фінвей», 2012. – 460 с., Т. 1. – С. 135-139

8.Найдьонова Л.А.Модульно-проектнапобудовапрограмимедіаосвіти: мотиви і ресурси / Медіаграмотність. — 29 вересня, 2010. – Режим доступу: http://osvita.telekritika.ua/material/1152

9.Найдьонова Л.А. Шкільний медіа-практикум: мотиваційні модулі медіа-освіти для підлітків / Соціальний педагог. – 2009. – № 10 (34).

Вплив медіа на розвиток дитини

1. Найдьонова Л.А. Вплив медіа на розвиток особистості / [ В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк , Д. Ю. Дзюба та ін.]//Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник– К.: Центр вільної преси, 2012. – С. 237 — 282.

2. Найдьонова Л.А. Психологічні механізми впливу екранних медіа на дошкільників // Газета Психологдошкілля / Грудень, №12, с. 4-9

3. Найдьонова Л.А. Сім’я в сучасному медіапросторі: виклики та ресурси / Сучасна сім’я та соціальні інституції: шляхи партнерської взаємодії: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [редкол. : Л.Л. Хоружа, Г.М. Лактіонова, О.В. Безпалько та ін.] – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012. – с. 18-22

Парасоціальні стосунки з медіаперсонажами

1. Найденова Л.А. Теоретико-методологические проблемы психологи парасоциального общения (аналіз зарубежных исследований) / Психологияобщения XXI век: 10 лет развития: Материалымеждунар. конф. 8–10 октяб. 2009 г.: В 2 т. – М.; Обнинск: ИГ-СОЦИН, 2009. – Т. 1.

2. Найденова Л.А. Последствия эскалации парасоциальных отношений с виртуальными персонажами / Современные тенденции в рзвитии российского образования – 2010: Сб. материалов Всероссийской научно-практической конференции: В 2 т. Т.1. – М.: Факультет журналистики МГУ, 2010. – С. 212–220

3. Найдьонова Л.А. Соціальна психологія творчості в поствіртуальному світі (проблема парасоціальних стосунків) / Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України «Актуальні проблеми психології» у 12 томах / За ред.. В.О.Моляко. – Т. 12. – Вип. 10. – Ч. 1. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім.. І.Франка, 2010. – С. 117–126

Кібербуллінг

1. Найдьонова Л.А. Кібер-буллінґ підлітків (віртуальний терор) як новітній феномен інформаційної доби: теоретико-методичні засади подолання і профілактики. / Практична психологія та соціальна робота, № 8, 2010. – С. 10–18

2. Найдьонова Л.А. Агресивний кіберпростір чи агресивні користувачі?- психологічні засади долання кібербуллінгу / // Психологічні перспективи. Спецвипуск «Проблеми кіберагресії». Т. 2. – 2012. — С. 83-92.

3. Найдьонова Л.А.Кібер-буллінґ: небезпечневіртуальне «бикування» / Медіаграмотність. -10 грудня, 2010. – Режим доступу: http://osvita.telekritika.ua/material/modulno-proektna-pobudova-programi-mediaosviti-motivi-i-resursi

4. Найдьонова Л.А. Кібер-буллінг, або агресія в Інтернеті. Способи розпізнання і захист дитини:методичні рекомендації // Газета Соціальний педагог / Грудень, №12

Навчальна продукція

1. Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід: навчально-методичний посібник / За ред. О.Т.Баришполець, Л.А.Найдьонова. – К.: Міленіум: 2010. – 440 с.

2. Найдьонова Л.А. Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу: Програма спецкурсу. – УМО, 2012. – 52 с.

Англійською мовою

1.Naydonova L. 5-Dimensional media culture virtuality model Abstractof XXIX International Congressof Psychology. July 20-25, 2008. Berlin http://www1.icp2008.org/guest/ID951a24a9fb1018/AbstractView?ABSID=12150

2. Naydonova L.Regional Diversity of Teenagers Media Culture in Ukraine // Abstracts of the 30th International Congress of Psychology. 11-16 July. Melbourne, Australia.–p. 913-914.

3. Naydonova L.Parasocial relations and creative internet activity//Abstracts of the 27th International Congress of Applied Psychology. 22-27 July. Cape Town, South Africa.- p. 417.

4. Naydonova L. What Ukrainian Parents Think About TV Influence on Children? // Abstracts of the 13th European Congress of Psychology. 9-12 July. Stockholm, Sweden.  https://abstracts.congrex.com/scripts/JMEvent/ProgrammeLogic_Abstract_P.asp PL=Y&Form_Id=3&Client_Id=’CXST’&Project_Id=’13078006′&Person_Id=2804236

5. Naydonova L. Media Psychology as a Conceptual Background for Media Education: best practices in Ukraine//International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies. Volume 2, Number 2, 2015

 

This slideshow requires JavaScript.

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.