Чаплінська Юлія Сергіївна

chapКандидат психологічних наук.

Науковий співробітник лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, координатор Методичного центру з реабілітації Інституту соціальної та політичної психології.

This slideshow requires JavaScript.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ

 1. Чаплінська Ю. С. Образ сім’ї в системі життєвих цінностей особистості // Актуальні проблеми психології: Психологія особистості. Психологічна допомого особистості/ за ред.  С.Д. Максименка, М.В. Папучі. – Київ, 2011. – Том 11. – Вип. 5. – С 543-551.
 2. Чаплінська Ю.С. Класифікація ціннісних орієнтацій у відповідності зі ступенем їх усвідомлення особистістю // Збірник «Психолоічні науки: проблеми та здобутки» – Додаток 1 до № 2, том V (30), – 2011 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 599-605.
 3. Чаплінська Ю.С. Використання фальцювання в сімейній арт-терапії // Простір арт-терапії: Зб. наук ст./УМО, 2010, ГО «Арт-терапевтична асоцівція», 2011; Редкол.: Лушин П.В., Чуприков А.П. та ін. – К.: Золоті ворота, 2011. – Вип. 1 (9). – 116с.:з іл.. – С.92-192.
 4. Чаплінська Ю.С. Аналіз комплексного феномену масової культури саги «Сутніки»: символіко-міфологічний рівень // Простір арт-терапії: Зб. наук ст. / УМО, 2010, ГО «Арт-терапевтична асоцівція», 2011; Редкол.: Лушин П.В., Чуприков А.П. та ін. – К.: Золоті ворота, 2011. – Вип. 2 (10). – 142 с.:з іл.. – С.46-62.
 5. Чаплінська Ю. С. Результати емпіричного дослідження зв’язку життєвих цінностей особистості та образу сім’ї // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка – Київ, 2012. – Том 11. – Психологія особистості. Психологічна допомого особистості. – Вип. 6. – С 593-601.
 6. Чаплінська Ю.С. Феноменологія ідентичності в структурі образу сім’ї // Сучасна сім’я та соціальні інституції: шляхи партнерської взаємодії: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [редкол.: Л.Л. Хоруджа, Г.М. Лактіонова, О.В, Базпалько та ін..]. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012. – С.173-177.
 7. Чаплінська Ю. С. Відображення ідентичності як структурного елементу образу сім’ї // Вища освіта України  – Додаток 3 до №1, Том II, – 2012 р. – Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання» – С. 206-213
 8. Чаплінська Ю.С. Соціально-психологічний компонент образу сім’ї молодого подружжя // Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства: матер. Міжнарод. Наук-практ. Конф., 13 груд. 2012 р./М-во осв. І науки, молоді та спорту України, Київ ун-т ім. Б. Грінченка, Благод. Фонд сприян розв. Осв. ім. Б. Грінченка; [редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоруджа, О.В. Безпалько, Н.М. Віннікова]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – С. 440-446.
 9. Чаплінська Ю.С. Діагностичні аспекти дослідження образу сім’ї молодого подружжя // Психологічні науки: проблеми та здобутки – Додаток 1 до № 1, Том III, – 2012 р. – Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання» – С. 235-241.
 10. Чаплінська Юлія Сергіївна Прощання з минулим. Поховання багажу // Простір арт-терапії: Зб. наук ст./УМО, 2012, ГО «Арт-терапевтична асоцівція», 2012; Редкол.: Лушин П.В., Чуприков А.П. та ін. – К.: Золоті ворота, 2012. – Вип. 1 (11). – 128с.:з іл.. – С.115-124.
 11. Чаплінська Ю. С. Образ сім’ї молодого подружжя // Психологічні перспективи. Спеціальний випуск: Актуальні проблеми психології малих, середніх та великих груп. – Т. 1. Особистість і мала група. – 2012. – С. 181–188.
 12. Чаплінська Ю.С.  Формування позитивного образу сім’ї // Збірник «Психологічні науки: проблеми та здобутки» – Додаток 1 до № 1, Том IV, – 2012 р. – Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології» – Випуск 6. – С.250-257.
 13. Чаплінська Ю.С. Вплив життєвих цінностей особистості на формування образу батьківської сім’ї // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : Збірник наукових праць. – К.: Видавнично-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – № 2. – С. 178-184.
 14. Чаплінськая Ю.С. Вплив життєвих цінностей молодого подружжя на формування емоційних стосунків та сімейної системи цінностей у парі [Електронний ресурс] / Ю.С. Чаплінська // Вісник Національної академії  Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. / голов. ред. Діденко О.В. – 2013. – Вип. 2. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2013_2/13cusscp.pdf
 15. Чаплінська Ю.С. Вплив життєвих цінностей на формування «образу Я» та «образу партнера» у членів подружньої пари// Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка – Київ, 2013. – Том ІІ. – Психологія особистості. Психологічна допомого особистості. – Вип. 7. – Частина 2. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2013. – С. 484 – 490.
 16. Чаплінська Ю.С. Корекція образу Я та образу партнера як чинник актуалізації життєвих цінностей молоді// Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної АПН України / За ред.. С.Д. Максименка. Т.Ч.V, част. 2 – К., 2013. – С. 215 – 223.
 17. Чаплінська Ю.С. Аналіз комплексного феномену масової культури саги «Сутінки»: особистісний рiвень / Ю.С. Чаплінська // Простір арт-терапії: [Зб. наук. праць] / УМО, 2013, ВГО «Арт-терапевтична асоціація», 2013; [Редкол.: Лушин П.В., Чуприков А.П. та ін.]. – К.: Золоті ворота, 2013. – Вип. 2 (14). – С. 87-102.
 18. Чаплінська Ю. С. Особливості парасоціальних стосунків: аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду досліджень / Ю. С. Чаплінська // Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: соціальні виміри сучасності. Матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. з між нар. участю // упор. Плетка О.Т. – Київ-Мелітополь, 2014. – С. 98-106.
 19. Чаплинская Ю. С. Как пережить войну внутри себя:авторская методика по работе с переселенцами “Книга о войне” / Ю. С. Чаплинская, О. Т. Плетка. // Медична психологія: здобутки, ррзвиток та перспективи. Матеріали Третьої міжнародної науково-практичної конференції / За нау. ред. С.Д.Максименка, Б.С. Божука, Т.А. Тамакової. – К. 2014. – С. 98-101.
 20. Чаплінська Ю.С. Метод рівний-рівному: ресурс для медіаосвіти / Ю. С. Чаплінська, О. Є. Голубєва. // Технології психологічного впливу в сучасних умовах: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Черкаси.: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 75-77.
 21. Чаплінська Ю.С. Образ медіаперсони в парасоціальній взаємодії: баженість та відторгнення / Ю.С. Чаплінська // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Київ, 2014. – Том. 11. – Вип. 13. – С. 514-521.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.