Чаплінська Юлія Сергіївна

 

Кандидат психологічних наук.

Магістр фізичної реабілітації.

Старший науковий співробітник лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти
Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

Арт-терапевт, практик транзактного аналізу, бізнес-тренер.

 

 

This slideshow requires JavaScript.

Професійні інтереси: медіапсихологія, парасоціальні стосунки, фільманаліз, арт-терапія, транзактний аналіз, практична психологія та психотерапія.


Наукова діяльність:
Стаж науково-дослідницької роботи понад 8 років, в Інституті соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України – 5 років. Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України за вагомий внесок у розвиток психологічної науки і освіти (2014 рік), Почесна грамота Подільської районної в місті Києві державної адміністрації за вагомий внесок у науково-технічні досягнення та високий професіоналізм (2015 рік), Подяка від ГО “Арт-терапевнична асоціація” за активну громадську позицію, розвиток благодійної діяльності, сприяння поширенню арт-терапевтичних знань (2015 рік), Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України за створення та організацію роботи Методичного реабілітаційного центру при Інституті соціальної та політичної психології НАПН України (2016 рік), Стипендіат Кабінету Міністрів України як молодий вчений (2016-2018 роки).

Автор більш ніж 40 наукових та науково-популярних статтей. Співавтор методичного посібника “Как позаботиться о себе: экологичность в работе специалистов социальной сферы” (2016 рік) та науково-практичного посібника “Интенсивная работа с травмой: психотерапевтические методы” (2018 рік).

Координатор Всеукраїнського експерименту з упровадження медіаосвіти в загальноосвітні навчальні заклади (2013-2015 роки), Організатор та координатор соціально-психологічного, методичного реабілітаціного центру при Інституті соціальної та політичної психології НАПН України (2014-2016 роки)

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ

 1. Чаплінська Ю. С. Образ сім’ї в системі життєвих цінностей особистості // Актуальні проблеми психології: Психологія особистості. Психологічна допомого особистості/ за ред.  С.Д. Максименка, М.В. Папучі. – Київ, 2011. – Том 11. – Вип. 5. – С 543-551.
 2. Чаплінська Ю.С. Класифікація ціннісних орієнтацій у відповідності зі ступенем їх усвідомлення особистістю // Збірник «Психолоічні науки: проблеми та здобутки» – Додаток 1 до № 2, том V (30), – 2011 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 599-605.
 3. Чаплінська Ю.С. Використання фальцювання в сімейній арт-терапії // Простір арт-терапії: Зб. наук ст./УМО, 2010, ГО «Арт-терапевтична асоцівція», 2011; Редкол.: Лушин П.В., Чуприков А.П. та ін. – К.: Золоті ворота, 2011. – Вип. 1 (9). – 116с.:з іл.. – С.92-192.
 4. Чаплінська Ю.С. Аналіз комплексного феномену масової культури саги «Сутніки»: символіко-міфологічний рівень // Простір арт-терапії: Зб. наук ст. / УМО, 2010, ГО «Арт-терапевтична асоцівція», 2011; Редкол.: Лушин П.В., Чуприков А.П. та ін. – К.: Золоті ворота, 2011. – Вип. 2 (10). – 142 с.:з іл.. – С.46-62.
 5. Чаплінська Ю. С. Результати емпіричного дослідження зв’язку життєвих цінностей особистості та образу сім’ї // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка – Київ, 2012. – Том 11. – Психологія особистості. Психологічна допомого особистості. – Вип. 6. – С 593-601.
 6. Чаплінська Ю.С. Феноменологія ідентичності в структурі образу сім’ї // Сучасна сім’я та соціальні інституції: шляхи партнерської взаємодії: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [редкол.: Л.Л. Хоруджа, Г.М. Лактіонова, О.В, Базпалько та ін..]. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012. – С.173-177.
 7. Чаплінська Ю. С. Відображення ідентичності як структурного елементу образу сім’ї // Вища освіта України  – Додаток 3 до №1, Том II, – 2012 р. – Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання» – С. 206-213
 8. Чаплінська Ю.С. Соціально-психологічний компонент образу сім’ї молодого подружжя // Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства: матер. Міжнарод. Наук-практ. Конф., 13 груд. 2012 р./М-во осв. І науки, молоді та спорту України, Київ ун-т ім. Б. Грінченка, Благод. Фонд сприян розв. Осв. ім. Б. Грінченка; [редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоруджа, О.В. Безпалько, Н.М. Віннікова]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – С. 440-446.
 9. Чаплінська Ю.С. Діагностичні аспекти дослідження образу сім’ї молодого подружжя // Психологічні науки: проблеми та здобутки – Додаток 1 до № 1, Том III, – 2012 р. – Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання» – С. 235-241.
 10. Чаплінська Юлія Сергіївна Прощання з минулим. Поховання багажу // Простір арт-терапії: Зб. наук ст./УМО, 2012, ГО «Арт-терапевтична асоцівція», 2012; Редкол.: Лушин П.В., Чуприков А.П. та ін. – К.: Золоті ворота, 2012. – Вип. 1 (11). – 128с.:з іл.. – С.115-124.
 11. Чаплінська Ю. С. Образ сім’ї молодого подружжя // Психологічні перспективи. Спеціальний випуск: Актуальні проблеми психології малих, середніх та великих груп. – Т. 1. Особистість і мала група. – 2012. – С. 181–188.
 12. Чаплінська Ю.С.  Формування позитивного образу сім’ї // Збірник «Психологічні науки: проблеми та здобутки» – Додаток 1 до № 1, Том IV, – 2012 р. – Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології» – Випуск 6. – С.250-257.
 13. Чаплінська Ю.С. Вплив життєвих цінностей особистості на формування образу батьківської сім’ї // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : Збірник наукових праць. – К.: Видавнично-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – № 2. – С. 178-184.
 14. Чаплінськая Ю.С. Вплив життєвих цінностей молодого подружжя на формування емоційних стосунків та сімейної системи цінностей у парі [Електронний ресурс] / Ю.С. Чаплінська // Вісник Національної академії  Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. / голов. ред. Діденко О.В. – 2013. – Вип. 2. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2013_2/13cusscp.pdf
 15. Чаплінська Ю.С. Вплив життєвих цінностей на формування «образу Я» та «образу партнера» у членів подружньої пари// Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка – Київ, 2013. – Том ІІ. – Психологія особистості. Психологічна допомого особистості. – Вип. 7. – Частина 2. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2013. – С. 484 – 490.
 16. Чаплінська Ю.С. Корекція образу Я та образу партнера як чинник актуалізації життєвих цінностей молоді// Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної АПН України / За ред.. С.Д. Максименка. Т.Ч.V, част. 2 – К., 2013. – С. 215 – 223.
 17. Чаплінська Ю.С. Аналіз комплексного феномену масової культури саги «Сутінки»: особистісний рiвень / Ю.С. Чаплінська // Простір арт-терапії: [Зб. наук. праць] / УМО, 2013, ВГО «Арт-терапевтична асоціація», 2013; [Редкол.: Лушин П.В., Чуприков А.П. та ін.]. – К.: Золоті ворота, 2013. – Вип. 2 (14). – С. 87-102.
 18. Чаплінська Ю. С. Особливості парасоціальних стосунків: аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду досліджень / Ю. С. Чаплінська // Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: соціальні виміри сучасності. Матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. з між нар. участю // упор. Плетка О.Т. – Київ-Мелітополь, 2014. – С. 98-106.
 19. Чаплинская Ю. С. Как пережить войну внутри себя:авторская методика по работе с переселенцами “Книга о войне” / Ю. С. Чаплинская, О. Т. Плетка. // Медична психологія: здобутки, ррзвиток та перспективи. Матеріали Третьої міжнародної науково-практичної конференції / За нау. ред. С.Д.Максименка, Б.С. Божука, Т.А. Тамакової. – К. 2014. – С. 98-101.
 20. Чаплінська Ю.С. Метод рівний-рівному: ресурс для медіаосвіти / Ю. С. Чаплінська, О. Є. Голубєва. // Технології психологічного впливу в сучасних умовах: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Черкаси.: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 75-77.
 21. Чаплінська Ю.С. Образ медіаперсони в парасоціальній взаємодії: баженість та відторгнення / Ю.С. Чаплінська // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Київ, 2014. – Том. 11. – Вип. 13. – С. 514-521.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.