Розвиток патріотизму дітей дошкільного віку за допомогою медіапсихологічних ресурсів

Book Cover: Розвиток патріотизму дітей дошкільного віку за допомогою медіапсихологічних ресурсів

Череповська Н.І. "Розвиток патріотизму дітей дошкільного віку за допомогою медіапсихологічних ресурсів"

Reviews:Череповська Н.І. wrote:

У роботі розглядається актуальність патріотизму молоді. Висвітлюється проблема розвитку патріотизму в добу медіа та інформаційних технологій. Висувається завдання розвитку патріотизму дітей дошкільного віку за допомогою медіапсихологічних ресурсів. Медіапсихологічні ресурси становлять україномовний медіаконтент і способи його опрацювання. Зазначається тривалість переглядів, спільне обговорення, пропонуються форми роботи з дітьми.
Ключові слова: патріотизм молоді, розвиток патріотизму дітей дошкільного віку, медіапсихологічні ресурси, український медіаконтент, форми роботи з дітьми.


Розвиток патріотизму у молоді психологічними засобами методики “Медіаклуб”

Book Cover: Розвиток патріотизму у молоді психологічними засобами методики "Медіаклуб"

Череповська Н.І. "Розвиток патріотизму у молоді психологічними засобами методики "Медіаклуб"" / Череповська Н.І.  / Проблеми політичної психології. № 21, 1 (Груд 2018), с. 150-160. 

Excerpt:

Патріотизм розглядається як психологічна характеристика особистості, яку варто досліджувати в процесі її постійного оновлення змісту, що відповідає конкретному історичному часу розвитку суспільства. Медіаграмотність і критичне мислення особистості, які є психологічним імунітетом особистості проти деструктивних інформаційних впливів та запорукою збереження її національної ідентичності в умовах інформаційної війни, визначаються як когнітивні інструментальні якості патріота. Розвиток патріотизму молоді і нових патр

READ MORE

іотичних якостей особистості можливо здійснювати за допомогою медіапсихологічних ресурсів, зокрема методики «Медіаклуб». За рахунок поглиблення процесуальної частини зазначеної методики розширено її можливості. Так, до існуючих «традиційного» і «рольового» форматів проведення медіаклубу додано модифікований «інтерпретаційний» підхід візуальної соціології, суть якого полягає у різноманітних підходах інтерпретації сприйнятого. Крім того, було розроблено «ідентифікаційний» варіант проведення медіаклубу, учасники якого свідомо ототожнюють себе з героєм фільму, а потому рефлектують власні емоції, почуття, аналізують думки, викликані цим «перевтіленням». Медіаклуб у форматі «стоп-кадр» як зупинення рухомого зображення передбачає можливість більш детального аналізу попереднього фрагменту або ключового кадру фільму. «Ілюстративний» формат медіаклубу передбачає використання «нарізок» з різних фільмів, але які ілюструють сюжети однієї теми. Цей формат є доцільним для засвоєння певної теми, проведення запланованої дискусії. Ключові слова: патріотизм особистості, нові інструментальні якості патріота, медіапсихологічні засоби, методика медіаклуб, нові формати проведення медіаклубу.

COLLAPSE

Інформаційний бюлетень: медіаграмотність та інформаційна безпека 2018

Book Cover: Інформаційний бюлетень: медіаграмотність та інформаційна безпека 2018

Медіаграмотність та інформаційна безпека : інформаційний бюлетень / За наук. ред. Л. А. Найдьонової, упоряд. О. О. Кришовська [Найдьонова Л. А., Дятел Н. Л., Вознесенська О. Л., Череповська Н. І., Обухова Н. О., Чаплинська Ю. С., Дідик Н. І.]. – К. : Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, 2018 – 128 с.

 

Excerpt:

В інформаційному бюлетені наводяться результати всеукраїнського масового опитування, проведеного лабораторією психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України у співпраці з Асоціацією медіапсихологів та медіапедагогів України та іншими членами Українського медіаосвітнього консорціуму у закладах освіти, що є базами всеукраїнського експерименту «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику».

READ MORE

Опитування організовано в межах виконання наукового дослідження «Медіапсихологічні засоби профілактики та подолання наслідків деструктивних інформаційних впливів на дітей та молодь», що виконується протягом 2017-2019 рр. В оформленні обкладинки використовуються творчі роботи переможців конкурсу дитячої творчості учасників усеукраїнського медіаосвітнього експерименту.

COLLAPSE

Медіакультура. Навчальна програма для учнів 9, 10, 11 класів закладів загальної середньої освіти (три роки навчання)

Book Cover: Медіакультура. Навчальна програма для учнів 9, 10, 11 класів закладів загальної середньої освіти (три роки навчання)

Медіакультура. Навчальна програма для учнів 9, 10, 11 класів закладів загальної середньої освіти     (три роки навчання) / Л. А. Найдьонова, Н. І. Череповська, О. Л. Вознесенська, Ю. С. Чаплінська,   Н.О. Обухова,  Н. Л.Дятел, І. О. Бондаревська, О. О. Кришовська; уклад. Л. А. Найдьонова, Н. І. Череповська; за ред. Л. А. Найдьонової; Інститут соціальної та політичної психоло-гії НАПН України. – Київ, 2018. – 78 с.

 

 

 

Череповська Н.І. Психосоціальна підтримка комбатантів за допомогою медіапсихологічних ресурсів

Book Cover: Череповська Н.І. Психосоціальна підтримка комбатантів за допомогою медіапсихологічних ресурсів
Excerpt:

Анотація: Дана робота описує психосоціальну підтримку комбатантів, які знаходяться на реабілітації. Автор пропонує застосовувати медіапсихологічні ресурси для оптимізації їхнього внутрішнього стану. Методика має два напрями: профілактика деструктивних інформаційних впливів медіа і психоедукація посттравматичних стресів/розладів у комбатантів.

Ключові слова: психосоціальна підтримка комбатантів, медіапсихологічні ресурси, профілактика впливів медіа, психоедукація.

READ MORE

Аннотация: Данная работа описывает психосоциальную поддержку комбатантов, находящихся на реабилитации. Автор предлагает применять медиапсихологические ресурсы для оптимизации их внутреннего состояния. Методика имеет два направления: профилактика деструктивных информационных воздействий медиа и информирование о посттравматических стрессах / расстройствах у комбатантов.

Ключевые слова: психосоциальная поддержка комбатантов, медиапсихологические ресурсы, профилактика воздействий медиа, информирование о посттравматических стрессах / расстройствах.

Summary: This paper describes psychosocial support combatants who are in rehabilitation. The author proposes to apply media psychological resources to optimize their internal state. The method has two areas: prevention of destructive effects of media and information psychological education posttraumatic stress / disorders combatants.

Keywords: psychosocial support combatants, media psychological resources, prevention effects of media, psychological education.

COLLAPSE

Патріотизм і національна ідентичність молоді в умовах кризи суспільства: медіапсихологічний підхід

Book Cover: Патріотизм і національна ідентичність молоді в умовах кризи суспільства: медіапсихологічний підхід
Excerpt:

У роботі визначається роль національної ідентичності у формуванні патріотизму молоді. Розглядаються види національної ідентичності в Україні в умовах гібридної війни. Визначено вид оптимального патріотизму молоді та виокремлено нову якість патріота інформаційної доби – медіаінформаційну грамотність. Зазначені медіапсихологічні засоби, які здатні сприяти як укріпленню національної ідентичності, патріотичних почуттів молоді, так і формуванню її медіаінформаційної культури, що є важливим в умовах інфор

READ MORE

маційної агресії.

Ключові слова: національна ідентичність, патріотизм, якості патріота, медіапсихологічні засоби, методика «Я патріот».

Патриотизм и национальная идентичность молодежи в условиях кризиса общества: медиапсихологический подход

В работе определяется роль национальной идентичности в формировании патриотизма молодежи. Рассматриваются виды национальной идентичности в Украине в условиях гибридной войны. Определен вид оптимального патриотизма молодежи и выделено новое качество патриота информационной эпохи – медиаинформационная грамотность. Указанны медиапсихологические средства, способствующие укреплению национальной идентичности, патриотических чувств молодежи, формированию ее медиаинформационной грамотности, культуры, что является важным в условиях информационной агрессии.

Ключевые слова: национальная идентичность, патриотизм, качества патриота, медиапсихологические средства, методика «Я патриот».

Patriotism and national identity of young people in crisis society: mediapsyholohichnyy approach

Тhe paper defines the role of national identity in the formation of patriotic young people. We consider the types of national identity in Ukraine in hybrid war. Determined the optimal type of patriotism and singled out new patriot quality of the information age – media information literacy. These mediapsyhology tools that are able to promote the strengthening of national identity, patriotism youth and formation of information literacy, which is important in terms of information aggression.

Key words: national identity, patriotism, patriot quality, mediapsyhology tools, methodology "I am patriot."

COLLAPSE

Медіаосвітні ресурси розвитку патріотизму і критичного мислення молоді

Book Cover: Медіаосвітні ресурси розвитку патріотизму і критичного мислення молоді

Н.І. Череповська «Медіаосвітні ресурси розвитку патріотизму і критичного мислення молоді»: навчально-методичний посібник. – К.: ІСПП НАПН України, 2016. – 150 с.

Excerpt:

Навчально-методичний посібник «Медіаосвітні ресурси розвитку патріотизму і критичного мислення молоді» має на меті оптимізувати процес розвитку патріотизму старшокласників, студентів та їхньої медіаграмотності засобами медіаосвіти. Автор посібника висуває ідею ресурсності патріотизму особистості в умовах інформаційної війни та оновлення його такими новими інструментальними якостями, як:

READ MORE

свідоме ставлення до інформації, здатність до рефлексії емоцій, почуттів щодо сприйнятого, його критичне осмислення і здатність до самостійного висновку, творче переосмислення та інші.

Посібник спрямовано на забезпечення педагогів навчальним матеріалом, методичними і практичними рекомендаціями щодо оптимізації процесу розвитку патріотизму молоді та її медіаграмотності. Зокрема, посібник містить програму і методику «Я патріот», технології розвитку нових якостей патріота цифрової доби тощо.

Посібник адресовано медіапедагогам, учителям, психологам, викладачам, соціальним педагогам / працівникам, батькам і всім тим, хто цікавиться темою сучасного українського патріотизму.

COLLAPSE

Медіакультура : підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Book Cover: Медіакультура : підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Медіакультура : підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. Л. А. Найдьонової /Автори: Л.А.Найдьонова, Н. І. Череповська, Н. О. Обухова та ін.;  Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – К., 2016

Excerpt:

Підручник «Медіакультура» охоплює три основні розділи знань, які відповідають вітчизняній моделі медіаосвіти: інформаційна культура, аудіовізуальна культура і кіберкультура. Підручник пропонує живе спілкування з провідними представниками відповідних медійних галузей, відомими журналістами, які фахово працюють у відповідних напрямах знань. Вони стають персонажами підручника, які особисто представляють свою професію і свій погляд учням. Це 15 реальних фахівців, яких можна знайти в мер

READ MORE

ежі, стежити за їхніми блогами, знайомитися з поточними міркуваннями в реальному часі, дискутувати щодо їхнього ставлення до тих чи інших подій. Представлені таким чином знання стимулюють паритетне ставлення до викладеного в підручнику, сприяють розвитку критичного мислення, допомагають осмислити складні теми сьогодення, пов’язані з війною, пропагандою, обманом та іншими небезпеками інформаційного простору.

До підручника включено творчі завдання, питання для дискусії, завдання для самооцінки учнем власних знань і умінь, набутих у ході вивчення курсу, що можуть бути корисними для виконання практичних завдань і самостійних медійних проектів.

Підручник розраховано для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів, але може використовуватися при введенні курсу «Медіакультура» з 8 до 11 класів. Підручник супроводжується електронним ресурсом mediadriver.online, розробленим ГО Детектор медіа.

COLLAPSE

attentionУвага! Для доступу до повної версії підручника, просимо Вас заповнити дані персональної реєстрації. Після підтвердження адміністратором, Вам на електронну пошту буде надіслано посилання на повну версію документа.