Навчальна програма “Медіакультура”

Book Cover: Навчальна програма "Медіакультура"

Медіакультура. Навчальна програма для учнів 9, 10, 11 класів закладів загальної середньої освіти     (три роки навчання) / Л. А. Найдьонова, Н. І. Череповська, О. Л. Вознесенська, Ю. С. Чаплінська,   Н.О. Обухова,  Н. Л.Дятел, І. О. Бондаревська, О. О. Кришовська; уклад. Л. А. Найдьонова, Н. І. Череповська; за ред. Л. А. Найдьонової; Інститут соціальної та політичної психоло-гії НАПН України. – Київ, 2018. – 78 с.

 

 

 

Череповська Н.І. Психосоціальна підтримка комбатантів за допомогою медіапсихологічних ресурсів

Book Cover: Череповська Н.І. Психосоціальна підтримка комбатантів за допомогою медіапсихологічних ресурсів
Анотація:

Анотація: Дана робота описує психосоціальну підтримку комбатантів, які знаходяться на реабілітації. Автор пропонує застосовувати медіапсихологічні ресурси для оптимізації їхнього внутрішнього стану. Методика має два напрями: профілактика деструктивних інформаційних впливів медіа і психоедукація посттравматичних стресів/розладів у комбатантів.

Ключові слова: психосоціальна підтримка комбатантів, медіапсихологічні ресурси, профілактика впливів медіа, психоедукація.

Детальніше

Аннотация: Данная работа описывает психосоциальную поддержку комбатантов, находящихся на реабилитации. Автор предлагает применять медиапсихологические ресурсы для оптимизации их внутреннего состояния. Методика имеет два направления: профилактика деструктивных информационных воздействий медиа и информирование о посттравматических стрессах / расстройствах у комбатантов.

Ключевые слова: психосоциальная поддержка комбатантов, медиапсихологические ресурсы, профилактика воздействий медиа, информирование о посттравматических стрессах / расстройствах.

Summary: This paper describes psychosocial support combatants who are in rehabilitation. The author proposes to apply media psychological resources to optimize their internal state. The method has two areas: prevention of destructive effects of media and information psychological education posttraumatic stress / disorders combatants.

Keywords: psychosocial support combatants, media psychological resources, prevention effects of media, psychological education.

Приховати

Патріотизм і національна ідентичність молоді в умовах кризи суспільства: медіапсихологічний підхід

Book Cover: Патріотизм і національна ідентичність молоді в умовах кризи суспільства: медіапсихологічний підхід
Автор:
Категорія:
Рік:
Анотація:

У роботі визначається роль національної ідентичності у формуванні патріотизму молоді. Розглядаються види національної ідентичності в Україні в умовах гібридної війни. Визначено вид оптимального патріотизму молоді та виокремлено нову якість патріота інформаційної доби – медіаінформаційну грамотність. Зазначені медіапсихологічні засоби, які здатні сприяти як укріпленню національної ідентичності, патріотичних почуттів молоді, так і формуванню її медіаінформаційної культури, що є важливим в умовах інфор

Детальніше

маційної агресії.

Ключові слова: національна ідентичність, патріотизм, якості патріота, медіапсихологічні засоби, методика «Я патріот».

Патриотизм и национальная идентичность молодежи в условиях кризиса общества: медиапсихологический подход

В работе определяется роль национальной идентичности в формировании патриотизма молодежи. Рассматриваются виды национальной идентичности в Украине в условиях гибридной войны. Определен вид оптимального патриотизма молодежи и выделено новое качество патриота информационной эпохи – медиаинформационная грамотность. Указанны медиапсихологические средства, способствующие укреплению национальной идентичности, патриотических чувств молодежи, формированию ее медиаинформационной грамотности, культуры, что является важным в условиях информационной агрессии.

Ключевые слова: национальная идентичность, патриотизм, качества патриота, медиапсихологические средства, методика «Я патриот».

Patriotism and national identity of young people in crisis society: mediapsyholohichnyy approach

Тhe paper defines the role of national identity in the formation of patriotic young people. We consider the types of national identity in Ukraine in hybrid war. Determined the optimal type of patriotism and singled out new patriot quality of the information age – media information literacy. These mediapsyhology tools that are able to promote the strengthening of national identity, patriotism youth and formation of information literacy, which is important in terms of information aggression.

Key words: national identity, patriotism, patriot quality, mediapsyhology tools, methodology "I am patriot."

Приховати

Медіаосвітні ресурси розвитку патріотизму і критичного мислення молоді

Book Cover: Медіаосвітні ресурси розвитку патріотизму і критичного мислення молоді

Н.І. Череповська «Медіаосвітні ресурси розвитку патріотизму і критичного мислення молоді»: навчально-методичний посібник. – К.: ІСПП НАПН України, 2016. – 150 с.

Автор:
Категорія:
Рік:
Анотація:

Навчально-методичний посібник «Медіаосвітні ресурси розвитку патріотизму і критичного мислення молоді» має на меті оптимізувати процес розвитку патріотизму старшокласників, студентів та їхньої медіаграмотності засобами медіаосвіти. Автор посібника висуває ідею ресурсності патріотизму особистості в умовах інформаційної війни та оновлення його такими новими інструментальними якостями, як: свідоме ставлення до інформації, здатність до рефлексії емоцій, почуттів щодо сприйнятого, його кр

Детальніше

итичне осмислення і здатність до самостійного висновку, творче переосмислення та інші.

Посібник спрямовано на забезпечення педагогів навчальним матеріалом, методичними і практичними рекомендаціями щодо оптимізації процесу розвитку патріотизму молоді та її медіаграмотності. Зокрема, посібник містить програму і методику «Я патріот», технології розвитку нових якостей патріота цифрової доби тощо.

Посібник адресовано медіапедагогам, учителям, психологам, викладачам, соціальним педагогам / працівникам, батькам і всім тим, хто цікавиться темою сучасного українського патріотизму.

Приховати

Медіакультура : підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Book Cover: Медіакультура : підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Медіакультура : підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. Л. А. Найдьонової /Автори: Л.А.Найдьонова, Н. І. Череповська, Н. О. Обухова та ін.;  Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – К., 2016

Анотація:

Підручник «Медіакультура» охоплює три основні розділи знань, які відповідають вітчизняній моделі медіаосвіти: інформаційна культура, аудіовізуальна культура і кіберкультура. Підручник пропонує живе спілкування з провідними представниками відповідних медійних галузей, відомими журналістами, які фахово працюють у відповідних напрямах знань. Вони стають персонажами підручника, які особисто представляють свою професію і свій погляд учням. Це 15 реальних фахівців, яких можна знайти в мер

Детальніше

ежі, стежити за їхніми блогами, знайомитися з поточними міркуваннями в реальному часі, дискутувати щодо їхнього ставлення до тих чи інших подій. Представлені таким чином знання стимулюють паритетне ставлення до викладеного в підручнику, сприяють розвитку критичного мислення, допомагають осмислити складні теми сьогодення, пов’язані з війною, пропагандою, обманом та іншими небезпеками інформаційного простору.

До підручника включено творчі завдання, питання для дискусії, завдання для самооцінки учнем власних знань і умінь, набутих у ході вивчення курсу, що можуть бути корисними для виконання практичних завдань і самостійних медійних проектів.

Підручник розраховано для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів, але може використовуватися при введенні курсу «Медіакультура» з 8 до 11 класів. Підручник супроводжується електронним ресурсом mediadriver.online, розробленим ГО Детектор медіа.

Приховати

attentionУвага! Для доступу до повної версії підручника, просимо Вас заповнити дані персональної реєстрації. Після підтвердження адміністратором, Вам на електронну пошту буде надіслано посилання на повну версію документа.

Соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади організації медіаосвіти молоді

Book Cover: Соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади  організації медіаосвіти молоді

Колективна монографія: рукопис

Анотація:

Колективна монографія підготовлена  у межах виконання науково-дослідної роботи «Соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади організації медіаосвіти молоді», що виконувалася лабораторією психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України протягом 2014-2016 рр. Розглянуто соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади організації медіаосвіти молоді в умовах сучасних викликів українського суспільства, зокрема  інформаційної війни, яка супроводжує гібр

Детальніше

идний воєнний конфлікт на Сході України. Представлено теорію саморегуляції взаємодії особистості з медійним простором, висвітлено стильовий підхід в медіапсихологічних дослідженнях, який призваний забезпечити індивідуалізацію медіаосвіти. Проаналізовано найкращі практики медіаосвіти з досвіду всеукраїгнського медіаосвітнього експерименту. Монографія містить корисні практичні рекомендації з розгортання масової медіаосвіти в Україні, може бути корисна викладачам, вчителям, шкльним психологам, дослідникам, студентам, усім, хто цікавиться впливом медіа на молоде покоління.

Приховати

Довідковий бюлетень «Медіакультура старшокласників: результати всеукраїнського медіаосвітнього експерименту»

Book Cover: Довідковий бюлетень  «Медіакультура старшокласників: результати всеукраїнського медіаосвітнього експерименту»
Анотація:

Довідковий бюлетень представляє результати моніторингового дослідження динаміки показників медіакультури населення України за 2008-2016 роки. Представлено також результати ефективності   п’ятирічного всеукраїнського експерименту з упровадження медіаосвіти в загальноосвітніх навчальних закладах країни за показниками динаміки медіакультури старшокласників експериментальних і контрольних шкіл. Довідник може бути корисним для системи управління освітою на етапі підготовки до масового впр

Детальніше

овадження медіаосвіти і визначення заходів протистояння інформаційній агресії, захисту дітей від потенційно шкідливих медіавпливів і зловживань медіапрактиками.

Приховати

Психологічні та педагогічні принципи шкільної медіаосвіти

Book Cover: Психологічні та педагогічні принципи шкільної медіаосвіти

Череповська Н.І. Психологічні та педагогічні принципи шкільної медіаосвіти. [Електронний ресурс] / Н.І. Череповська // Зб. статей методологічного семінару «Медіаосвіта в Україні: наукова рефлексія викликів, практик перспектив». – К.: Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології, 2013. – С.312-324. – Режим доступу до ресурсу:  http://ispp.org.ua/files/1369216397.pdf

Автор:
Категорія:
Рік:
Анотація:

У роботі розглядається актуальність медіаосвіти, як засобу оптимальної медіасоціалізації молоді. Теоретичними засадами формування медіакультури особистості є: загальні принципи медіаосвіти, педагогічні принципи навчання, психологічні принципи розвитку якостей особистості, необхідних для успішної адаптації у світі медіареальності.

Детальніше

Психологічні принципи формування медіакультури учнів реалізуються за умов розвитку таких психологічних механізмів як: готовність до підвищення власної медіакультури, критичне мислення, творче медіасприймання, практичне застосовування опрацьованої медіаінформації, покращення комунікації. Надаються результати дослідження візуальної медіакультури учнів старших класів.

Ключові слова: медіаосвітні принципи, медіапедагогічні принципи, психологічні принципи медіаосвіти, психологічні механізми формування медіакультури учнів.

В работе рассматривается актуальность медиаобразования, как средства оптимальной медиасоциализации молодежи. Теоретическими основами формирования медиакультуры личности являются: общие принципы медиаобразования, медіапедагогические принципы, психологические принципы развития качеств личности, необходимых для успешной адаптации в мире медиареальности.

Психологические принципы формирования медиакультуры учащихся реализуются в условиях развития таких психологических механизмов как: готовность к повышению собственной медиакультуры, критическое мышление, творческое медиавосприятие, практическое применение обработанной медиаинформации, улучшения коммуникации. Предоставлены результаты исследования визуальной медиакультуры старшеклассников.

Ключевые слова: медиаобразовательные принципы, медиапедагогические принципы, психологические принципы медиаобразования, психологические механизмы формирования медиакультуры учащихся.

We consider the relevance of media education as a means of optimal media socialization of young people. Theoretical foundations of developing the media personalities are: general principles of media education, the media pedagogical principles of learning, psychological principles of personal qualities necessary for successful adaptation in the media world of reality. Psychological principles of media culture students are realized in terms of psychological mechanisms such as a willingness to improve their own media culture, critical thinking, creative media perception, the practical application of the developed media information, to improve communication.

Provided a study of visual media culture of  high school students.

Keywords: media education principles media pedagogical principles, psychological principles of media education, psychological mechanisms of media culture students.

Приховати