Психологічні та педагогічні принципи шкільної медіаосвіти

Book Cover: Психологічні та педагогічні принципи шкільної медіаосвіти

Череповська Н.І. Психологічні та педагогічні принципи шкільної медіаосвіти. [Електронний ресурс] / Н.І. Череповська // Зб. статей методологічного семінару «Медіаосвіта в Україні: наукова рефлексія викликів, практик перспектив». – К.: Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології, 2013. – С.312-324. – Режим доступу до ресурсу:  http://ispp.org.ua/files/1369216397.pdf

Excerpt:

У роботі розглядається актуальність медіаосвіти, як засобу оптимальної медіасоціалізації молоді. Теоретичними засадами формування медіакультури особистості є: загальні принципи медіаосвіти, педагогічні принципи навчання, психологічні принципи розвитку якостей особистості, необхідних для успішної адаптації у світі медіареальності.

READ MORE

Психологічні принципи формування медіакультури учнів реалізуються за умов розвитку таких психологічних механізмів як: готовність до підвищення власної медіакультури, критичне мислення, творче медіасприймання, практичне застосовування опрацьованої медіаінформації, покращення комунікації. Надаються результати дослідження візуальної медіакультури учнів старших класів.

Ключові слова: медіаосвітні принципи, медіапедагогічні принципи, психологічні принципи медіаосвіти, психологічні механізми формування медіакультури учнів.

В работе рассматривается актуальность медиаобразования, как средства оптимальной медиасоциализации молодежи. Теоретическими основами формирования медиакультуры личности являются: общие принципы медиаобразования, медіапедагогические принципы, психологические принципы развития качеств личности, необходимых для успешной адаптации в мире медиареальности.

Психологические принципы формирования медиакультуры учащихся реализуются в условиях развития таких психологических механизмов как: готовность к повышению собственной медиакультуры, критическое мышление, творческое медиавосприятие, практическое применение обработанной медиаинформации, улучшения коммуникации. Предоставлены результаты исследования визуальной медиакультуры старшеклассников.

Ключевые слова: медиаобразовательные принципы, медиапедагогические принципы, психологические принципы медиаобразования, психологические механизмы формирования медиакультуры учащихся.

We consider the relevance of media education as a means of optimal media socialization of young people. Theoretical foundations of developing the media personalities are: general principles of media education, the media pedagogical principles of learning, psychological principles of personal qualities necessary for successful adaptation in the media world of reality. Psychological principles of media culture students are realized in terms of psychological mechanisms such as a willingness to improve their own media culture, critical thinking, creative media perception, the practical application of the developed media information, to improve communication.

Provided a study of visual media culture of  high school students.

Keywords: media education principles media pedagogical principles, psychological principles of media education, psychological mechanisms of media culture students.

COLLAPSE

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *