Медіаперцептивна комунікація: новий тип візуального сприймання

Book Cover: Медіаперцептивна комунікація: новий тип візуального сприймання

Череповська Н.І. Медіаперцептивна комунікація: новий тип візуального сприймання / Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К.: Видавництво «Фенікс», 2013. – Том ХІІ. Психологія творчості. – Випуск 18. – Частина І. – С. 267-276.

Excerpt:

Стаття розглядає еволюційні зміни візуальної культури, які здатні змінювати візуальне сприймання візуалізованих культурних текстів людиною. Технічний прогрес, трансформація традиційної візуальної культури у нову сферу візуальної медіакультури створили умови для виникнення нового типу візуального сприймання, опосередкованого медіазасобами – медіаперцептивної комунікації. Новизна медіаперцептивної комунікації полягає передусім у її опосередкованості медіапристроями та сприйманням техногенних візуальних образів.

READ MORE

Соціально-психологічний феномен медіаперцептивної комунікації обумовлює два нових типи взаємодії людини: з медіатекстом («self to media text») та з медіапристроєм («self to gadget»). Надактивна медіаперцептивна комунікація обумовлює виникнення нового когнітивного способу обробки медіавізуальної інформації – фрагментарного «мозаїчно-кліпового». Перед науковцями, медіапедагогами постає завдання: дослідити фрагментарний спосіб обробки інформації та оптимізувати формування візуальної медіакультури особистості.

 

В статье рассматривается эволюция визуальной культуры, изменения в которой способны изменять визуальное восприятие культурных текстов человеком. Технический прогресс, трансформация традиционной визуальной культуры в новую сферу визуальной медиакультуры создали условия для возникновения нового вида восприятия, опосредованного медиасредствами – медиаперцептивную коммуникацию. Новизна медиаперцептивной коммуникации состоит в её опосредованности медиасредствами и восприятием техногенных визуальных образов. Социально-психологический феномен медиаперцептивной коммуникации обуславливает два новых типа взаимодействия человека: с медиатекстом («self to media text») и с медиаустройством («self to gadget»). Сверхактивная медиаперцептивная коммуникация детерминирует новый когнитивный способ обработки информации – фрагментарный мозаично-клиповый. Перед учеными, медиапедагогами встает задача: исследовать фрагментарный способ обработки информации и оптимизировать формирование визуальной медиакультуры личности.

The article examines the evolutionary changes of visual culture that can alter visual perception of cultural visualized in person. Technical progress, the transformation of traditional visual culture in the new field of visual media culture created the conditions for the emergence of a new type of visual perception, indirect media tools – media pertseptual communication. Media perceptual communication viewer with visual media texts is modern, new kind of visual / screen perception. Novelty media pertseptual communication lies primarily in its indirectness media devices and technical perception of visual images. Socio-psychological phenomenon media pertseptual communication makes two new types of human interaction: the media text («self to media text») and media device («self to gadget»). Overactive media pertseptual communication causes emergence of a new mode of cognitive processing visual information media - "fragment-mosaic-clip". If the traditional "linear" way of processing information is ability to consistently perception homogeneous, mono style information, analysis, critical thinking, summarizing, evaluating, then contrast the new "fragment-mosaic-clip" way of processing is characterized by attention deficit, superficial perception, rejection of parts, details, problem perception homogeneous mono style information. However, the new method of cognitive processing characteristic is also positive signs, such as: handling large amounts of information, the rapid switching of attention between different information streams, the ability to solve many problems, the interpretation of others. These treatments in operational terms are mutually exclusive. Therefore, the researchers question: can the cognitive integration of two opposite ways be their "proportionate"?

Before scientists, media teachers arises task is to investigate fragmented way of processing information and optimize the formation of visual media culture of personality.

Ключові слова: еволюція візуальної культури, еволюція візуального сприймання, медіаперцептивна комунікація, новий спосіб когнітивної обробки інформації, взаємодія з медіатекстом, взаємодія з медіапристроєм.

Ключевые слова: эволюция визуальной культуры, эволюция визуального восприятия, медиаперцептивная коммуникация, новый способ когнитивной обработки информации, взаимодействие с медиатекстом, взаимодействие с медиаустройством.

Keywords: evolution of visual culture, the evolution of visual perception, mediapertseptual communication, a new way of cognitive processing, interaction with the media text, interaction with the media device.

COLLAPSE

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *