Медіаперцептивна комунікація: еволюція візуального сприймання

Book Cover: Медіаперцептивна комунікація: еволюція візуального сприймання

Череповська Н.І. Медіаперцептивна комунікація: еволюція візуального сприймання / Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. статей / НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології: [редакційна рада: М.М. Слюсаревський (голова), В.Г. Кремінь, С.Д. Максименко та ін.]. – К.: Міленіум, 2013. – Вип.32 (35). – 396 с. – С. 303-311.

Excerpt:

Обстоюється думка, що еволюція візуальної культури здатна змінювати візуальне сприймання культурних текстів людиною. Медіаперцептивна комунікація глядача з візуальним медіатекстом розглядається як сучасний, новий тип візуального/екранного сприймання. Звертається увага на те, що візуальне сприймання нового типу часто здійснюється й новим способом когнітивної обробки візуальної інформації. Перед науковцями, медіапедагогами ставиться завдання: дослідити фрагментарний спосіб обробки інформації та оптимізувати фор

READ MORE

мування візуальної медіакультури особистості.

 

Обосновывается мнение, что эволюция визуальной культуры способна изменять визуальное восприятие культурных текстов человеком. Медиаперцептивная коммуникация зрителя с визуальным медиатекстом рассматривается как современный, новый тип визуального/экранного восприятия. Обращается внимание на то, что визуальное восприятие нового типа часто осуществляется и новым способом когнитивной обработки визуальной информации. Перед учеными, медиапедагогами ставится задача: исследовать фрагментарный способ обработки информации и оптимизировать формирование визуальной медиакультуры личности.

The author proves that the evolution of visual culture may change the visual perception of cultural texts by man. Mediaperceptive communication of viewer with visual media text is considered as a modern, new kind of visual / screen perception. It is underlined that visual perception of new type is often realized by a new way of cognitive processing of visual information. Media teachers put the tasks for scientists: to explore fragmented way of information processing and optimize the formation of personality’s visual media culture.

Ключові слова: еволюція візуальної культури, еволюція візуального сприймання, медіаперцептивна комунікація, новий спосіб когнітивної обробки інформації.

Ключевые слова: эволюция визуальной культуры, эволюция визуального восприятия, медиаперцептивная коммуникация, новый способ когнитивной обработки информации.

Key words: evolution of visual culture, evolution of visual perception, mediaperceptive communication, a new way of cognitive information processing.

COLLAPSE

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *