Медіаосвітні засоби як ресурс розвитку патріотичних почуттів особистості

Book Cover: Медіаосвітні засоби як ресурс розвитку  патріотичних почуттів особистості

Череповська Н.І. Медіаосвітні засоби як ресурс розвитку патріотичних почуттів особистості / (у співавторстві з Вознесенською О.Л.) // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології ; [редакційна рада: М. М. Слюсаревський (голова), В. Г. Кремень, С. Д. Максименко та ін.] – К.: Міленіум, 2015. – Вип. 35 (38). – 312 с. –  С. 231-244.

Excerpt:

Висвітлено проблеми розвитку патріотизму молоді в сучасній Україні. Патріотизм розглянуто як об’єктивний і суб’єктивний феномен. Визначено пріоритет емоційної складової патріотизму суб’єкта та сутність впливу візуального образу на емоції, почуття людини. Висунуто ідею формування патріотичних почуттів шляхом спрямованого медіавпливу на емоційну сферу особистості за допомогою медіаосвітніх засобів. Ними є: медіадидактичний матеріал у вигляді візуальних медіатекстів патріотичного змісту, проведення занять у фор

READ MORE

маті медіаклубу, комплекс спеціальних методів і прийомів формування нових якостей патріота. Медіаосвітній підхід у формуванні патріотичних почуттів молоді визначено як інноваційний, ресурсний. Інновація, ресурсність полягають у спрямуванні методики на розвиток здатності до рефлексії емоцій-почуттів щодо сприйнятого, його критичного осмислення, а також творчого переосмислення – основ медіаінформаційної культури молоді. Описано фрагмент методики «Я патріот», яка складається зі спільного перегляду фотографій патріотичного змісту й «опрацювання» емоцій за допомогою малювання та їх  подальшої вербалізації. Представлено загальні результати апробації методики.

Освещены проблемы развития патриотизма молодежи в современной Украине. Патриотизм рассмотрен как объективный и субъективный феномен. Определены приоритет эмоциональной составляющей патриотизма субъекта и сущность воздействия визуального образа на эмоции, чувства человека. Вы- двинута идея формирования патриотических чувств путем направленного медиавоздействия на эмоциональную сферу личности с помощью медиаобразовательных средств. Ими являются: медиадидактический материал в виде визуальных медиатекстов патриотического содержания, проведение занятий в формате медиаклуба, комплекс специальных методов и приемов формирования новых качеств патриота. Медиаобразовательный подход в формировании патриотических чувств молодежи определён как инновационный, ресурсный. Инновация, ресурсность заключаются в направленности методики на развитие способностей к рефлексии эмоций-чувств от воспринятого, его критического осмысления, а также творческого переосмысления – основ медиаинформационной культуры молодежи. Описан фрагмент методики “Я патриот”, которая состоит из совместного просмотра фотографий патриотичного содержания и “обработки” эмоций с помощью рисования и их последующей вербализации. Представлены общие результаты апробации методики.

 

The article highlights the problems of patriotism development in youth of modern Ukraine. Patriotism is considered as objective and subjective phenomenon. The priority of the emotional component of patriotism and the essence of the influence of the visual images on emotions, feelings of a person is specified. The idea of patriotic feelings formation by means of media impacts on the emotional sphere of a person using media education is introduced. They are: media didactic material in the form of visual media texts of patriotic content, organization of training in the format of media club, a set of special techniques and methods of formation of new patriotic qualities. Media education approach in formation of patriotic feelings of young people is identified as being innovative, resource. Innovation, resourcefulness are de- scribed through directing the technique to development of capabilities for reflection of emotions-feelings of perceived, critical thinking and creative rethinking – foundations of media informational youth culture. The fragment of the method “I am a patriot”, which consists of co-viewing photos with patriotic content and “processing” of emotions with the help of drawing and subsequent verbalization is described. The overall results of the technique testing are presented.

Ключові слова: патріотизм, виховання патріотичних почуттів, медіаосвіта, засоби медіаосвіти, інноваційна методика, візуальні медіатексти, рефлексія емоцій і почуттів засобами малювання.

Ключевые слова: патриотизм, воспитание патриотических чувств, медиаобразование, средства медиаобразования, инновационная методика, визуальные медиатексты, рефлексия эмоций и чувств средствами рисования.

Key words: patriotism, education of patriotism, media education, media education resources, innovative technique, visual media texts, reflection of emotions  and feelings by means of drawing.

COLLAPSE

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *