Череповська Наталія Іванівна

Кандидат психологічних наук.

Старший науковий співробітник; працює в лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України на посаді старшого наукового працівника з 2007 року.

Досліджує питання візуальної медіакультури й візуального медіасприймання, займається питанням психології медіатворчості та медіамистецтва, приймає активну участь у впровадженні медіаосвіти в українську загальноосвітню школу та розробляє психолого-педагогічний методичний інструментарій.

Останнім часом займається проблемою патріотичного виховання молоді засобами медіапсихології, а також розробляє профілактичні засоби деструктивних інформаційних впливів медіа на комбатантів. У вільний час на волонтерських засадах проводить роботу з медіаінформаційної грамотності серед учасників АТО, які знаходяться на лікуванні у госпіталі.

This slideshow requires JavaScript.

Основні публікації останніх років:

1.Медіакультура та медіаосвіта учнів ЗОШ. Візуальна медіакультура.  – К.: Видавництво «Шкільний світ», 2010. – 128 с.

2. Візуальна медіакультура: розвиток критичного мислення та творчого  сприймання. Методичні рекомендації до медіаосвітнього курсу «Медіакультура» для старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: МІЛЕНІУМ, 2014. – 116 с.

3. Медіаосвітні ресурси розвитку патріотизму і критичного мислення молоді : навчально-методичний посібник / Череповська Наталія Іванівна. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – 156 с.

4. Медіаосвіта в сучасній школі // Соціальний педагог. – 2009. – № 6. – С.15-26.

5. Медіатворчість як соціально-психологічний ресурс особистості. Типологія відеосприймання / Збірник наукових праць Інституту психології АПН України «Актуальні проблеми психології» у 12 томах / за ред. В.О. Моляко. – Т.12. – Вип. 8. – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. В. Франка, 2009. – С. 318-325.

6. Особистісна відеокультура молоді у процесі політичної агітації / Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: зб. наук. праць / заг. ред. М.М. Слюсаревського; упорядник Л.А. Найдьонова, Г.В. Мироненко. – К.: Міленіум, 2009. – Вип. 9. – С. 227-235.

7. Медіаосвітня програма для старшокласників «Медіакультура»// «Управління освітою», вкладка «Методист – Best».–2011. – № 11 (64). – С. 8-15.

8. На допомогу медіапедагогові: Методика дослідження візуальних медіатекстів на уроках з медіакультури // Соціальний педагог. – 2011. – № 4 (64). – С. 43-48.

9. Медіаперцептивна комунікація: ресурси перегляду візуальних медіатекстів / Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К.: Видавництво «Фенікс», 2012. – Том ХІІ. Психологія творчості. – Випуск 15. – Частина І. – С. 407-416.

10. Медіаперцептивна комунікація: еволюція візуального сприймання / Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. статей / НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології: [редакційна рада: М.М. Слюсаревський (голова), В.Г. Кремінь, С.Д. Максименко та ін.]. – К.: Міленіум, 2013. – Вип.32 (35).– 396 с. – С. 303-311.

11. Медіаперцептивна комунікація: новий тип візуального сприймання / Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К.: Видавництво «Фенікс», 2013. – Том ХІІ. Психологія творчості. – Випуск 18. – Частина І. – С. 267-276.

12. Психологічні та педагогічні принципи шкільної медіаосвіти. [Електронний ресурс] / Н.І. Череповська // Зб. статей методологічного семінару «Медіаосвіта в Україні: наукова рефлексія викликів, практик перспектив». – К.: Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології, 2013. –С.312-324. – Режим доступу до ресурсу:  http://ispp.org.ua/files/1369216397.pdf

13. Феномен візуального інформаційного простору. Медіаперцептивна комунікація – новий вид візуальної практики людини в медіагенному середовищі. Проблема візуального медіасприймання  / Медіапсихологія: на перетині інформаційного та медіаосвітнього просторів: монографія  / [О.Т. Баришполець, О.Л. Вознесенська, О.Є. Голубєва, Г.В. Мироненко, Л.А. Найдьонова, Н.О. Обухова, Н.І. Череповська]; за наук. ред.. Л.А. Найдьонової, Н.І. Череповської; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. К.: Міленіум, 2014. – С. 58-86.

14. Медіаосвітні і медіапедагогічні принципи формування особистісної медіакультури. Медіапсихологічні принципи і психологічні механізми формування візуальної медіакультури учнів / Медіапсихологія: на перетині інформаційного та медіаосвітнього просторів: монографія  / [О.Т. Баришполець, О.Л. Вознесенська, О.Є. Голубєва, Г.В. Мироненко, Л.А. Найдьонова, Н.О. Обухова, Н.І. Череповська] ; за наук. ред.. Л.А. Найдьонової, Н.І. Череповської; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. К.: Міленіум, 2014. – С. 250-268.

15. Медіаосвітні засоби у вихованні патріотизму молоді в інформаційну добу / Н.І. Череповська // Збірник матеріалів: ІІІ Міжнародна науково-методична конференція «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи». – Київ : Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2015. – С. 59-67.

16. Медіаосвітні засоби як ресурс розвитку патріотичних почуттів особистості / (у співавторстві з Вознесенською О.Л.) // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології ; [редакційна рада: М. М. Слюсаревський (голова), В. Г. Кремень, С. Д. Максименко та ін.] – К.: Міленіум, 2015. – Вип. 35 (38). – 312 с. –  С. 231-244.

17. Медіаконтекст вияву патріотичних почуттів представниками Сходу і Заходу України / (у співавторстві з Вознесенською О.Л.)  / Проблеми політичної психології : зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; [редакційна колегія: Л.А. Найдьонова, Л.Г. Чорна, І.Г. Батраченко та ін.]. – К.: Міленіум, 2015. – Вип. 2 (16). – 428 с. – С. 74-88.

18. Патріотизм молоді в умовах інформаційної війни / Патріотизм у системі сучасних суспільних цінностей : матеріали ХV науково-практичної конференції. – К. : ВНЗ «Національна академія управління», 2016. – 188 с. – С. 107-109.

19. Медіапсихологічні ресурси соціально-психологічної реабілітації  постраждалих від воєнних дій [Електронний ресурс] / Н.І. Череповська // Збірник статей Четвертої міжнародної науково-методичної конференції «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи». – Київ : Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2016. – С. 491-503 – Режим доступу до ресурсу: http://www.aup.com.ua/ml/Zbirnuk_konf_2016.pdf

20. Деструктивні інформаційні впливи медіа та профілактика їх наслідків у військовослужбовців та ветеранів АТО / Психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній операції [Текст] : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 30 брез. 2016 р.) у 2 ч. / [ред. кол. : В.В. Чернєй, М.В. Костицький, О.І. Кудерміна та ін.]. – Київ : Нац. акад.. внутр. справ, 2016. – С.163-166.

21. Розвиток медіаграмотності комбатантів засобами медіапсихології / Від медіаграмотності до медіакультури:  стратегії, проблеми, перспективи: тези доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Миколаїв, 27 квітня 2016). – Миколаїв : ОІППО, 2016. – С. 110-114.

22. Медіапсихологічні ресурси подолання травми війни у ветеранів / Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни. – Міжнародне науково-практичне видання / заг. ред.: І.Маноха, Г. Собчук. – Том І.  – Варшава – Київ: ПАН-Гнозіс, 2017. – С. 313-325.  

23. Програма психосоціальної підтримки ветеранів війни за допомогою медіапсихологічних ресурсів / Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; [редакційна колегія: Л.А. Найдьонова, Л.Г. Чорна, І.Г. Батраченко та ін.]. – Київ : Золоті ворота,  – Вип. 6 (20). – С. 119-132.

24. Медіатворчість комбатантів: творче медіасприймання художнього воєнного контенту та створення власного / Матеріали науково-практичного семінару «Медіатворчість в сучасних українських реаліях: протистояння медіатвравмі». / Під редакцією Ю.С. Чаплінської. – м. Київ, 19 червня 2018 р.– [Електронний ресурс] // mediaosvita.org.ua. – Режим доступу до ресурсу: http://mediaosvita.org.ua/book/mediatvorchist-v…nnya-mediatravmi/

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.