Вознесенська О. Л. Імпліцитна типологія медіатравм в контексті медіаактивності особистості

Book Cover: Вознесенська О. Л. Імпліцитна типологія медіатравм в контексті медіаактивності особистості
Анотація:

Анотація. Обгрунтовано актуальність дослідження типів медіатравматизації в українському суспільстві. Визначено медіатравму, спеціфічною ознакою якої є задіяність медіа як засобу або джерела траматизації; на матеріалах зфокусованих групових дискусій побудовано типологію медіатравм з урахуванням медіаактивності особистості. Виділено три види медіатравм: вплив на психіку через сприймання інформації з медіа; порушення соціальних контактів; порушення приватності людини.

Детальніше

Ключові слова: медіа, травма, сприймання інформації, соціальні контакти, психологічні межі, медіактивність.

Аннотация. Обоснована актуальность исследования типов медиатраматизации в украинском обществе. Определена медиатравма, специфическим показателем которой является задействованность медиа и источником травматизации; на материалах сфокусированных групповых дискуссий построена типология медиатравм с учетом медиаактивности личности. Выделено типы медиатравм: влияние на психику восприятия информации из медиа; нарушение социальных контактов; нарушение приватности человека.

Ключевые слова: медиа, травма, восприятие информации, социальные контакты, психологические границы, медиаактивность.

Summary. This article describes actuality of research on different types of media trauma in ukrainian society. The special feature of media trauma is participation of media as source or as a way of transmission; the new typology of media trauma is based on the focused group discussion including measure of media activity of personality. Article includes  description of 3 types of media trauma: the influence with the perception of media information, social contacts impairment and personal privacy impairment.

Key words: media, trauma, perception of media information, social contacts impairment, personal privacy impairment, media activity.

Приховати

Медіакультура : підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Book Cover: Медіакультура : підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Медіакультура : підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. Л. А. Найдьонової /Автори: Л.А.Найдьонова, Н. І. Череповська, Н. О. Обухова та ін.;  Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – К., 2016

Анотація:

Підручник «Медіакультура» охоплює три основні розділи знань, які відповідають вітчизняній моделі медіаосвіти: інформаційна культура, аудіовізуальна культура і кіберкультура. Підручник пропонує живе спілкування з провідними представниками відповідних медійних галузей, відомими журналістами, які фахово працюють у відповідних напрямах знань. Вони стають персонажами підручника, які особисто представляють свою професію і свій погляд учням. Це 15 реальних фахівців, яких можна знайти в мер

Детальніше

ежі, стежити за їхніми блогами, знайомитися з поточними міркуваннями в реальному часі, дискутувати щодо їхнього ставлення до тих чи інших подій. Представлені таким чином знання стимулюють паритетне ставлення до викладеного в підручнику, сприяють розвитку критичного мислення, допомагають осмислити складні теми сьогодення, пов’язані з війною, пропагандою, обманом та іншими небезпеками інформаційного простору.

До підручника включено творчі завдання, питання для дискусії, завдання для самооцінки учнем власних знань і умінь, набутих у ході вивчення курсу, що можуть бути корисними для виконання практичних завдань і самостійних медійних проектів.

Підручник розраховано для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів, але може використовуватися при введенні курсу «Медіакультура» з 8 до 11 класів. Підручник супроводжується електронним ресурсом mediadriver.online, розробленим ГО Детектор медіа.

Приховати

attentionУвага! Для доступу до повної версії підручника, просимо Вас заповнити дані персональної реєстрації. Після підтвердження адміністратором, Вам на електронну пошту буде надіслано посилання на повну версію документа.

Соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади організації медіаосвіти молоді

Book Cover: Соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади  організації медіаосвіти молоді

Колективна монографія: рукопис

Анотація:

Колективна монографія підготовлена  у межах виконання науково-дослідної роботи «Соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади організації медіаосвіти молоді», що виконувалася лабораторією психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України протягом 2014-2016 рр. Розглянуто соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади організації медіаосвіти молоді в умовах сучасних викликів українського суспільства, зокрема  інформаційної війни, яка супроводжує гібр

Детальніше

идний воєнний конфлікт на Сході України. Представлено теорію саморегуляції взаємодії особистості з медійним простором, висвітлено стильовий підхід в медіапсихологічних дослідженнях, який призваний забезпечити індивідуалізацію медіаосвіти. Проаналізовано найкращі практики медіаосвіти з досвіду всеукраїгнського медіаосвітнього експерименту. Монографія містить корисні практичні рекомендації з розгортання масової медіаосвіти в Україні, може бути корисна викладачам, вчителям, шкльним психологам, дослідникам, студентам, усім, хто цікавиться впливом медіа на молоде покоління.

Приховати

Довідковий бюлетень «Медіакультура старшокласників: результати всеукраїнського медіаосвітнього експерименту»

Book Cover: Довідковий бюлетень  «Медіакультура старшокласників: результати всеукраїнського медіаосвітнього експерименту»
Анотація:

Довідковий бюлетень представляє результати моніторингового дослідження динаміки показників медіакультури населення України за 2008-2016 роки. Представлено також результати ефективності   п’ятирічного всеукраїнського експерименту з упровадження медіаосвіти в загальноосвітніх навчальних закладах країни за показниками динаміки медіакультури старшокласників експериментальних і контрольних шкіл. Довідник може бути корисним для системи управління освітою на етапі підготовки до масового впр

Детальніше

овадження медіаосвіти і визначення заходів протистояння інформаційній агресії, захисту дітей від потенційно шкідливих медіавпливів і зловживань медіапрактиками.

Приховати

Арт-терапія у подоланні психічної травми

Book Cover: Арт-терапія у подоланні психічної травми

Вознесенська О.Л. Арт-терапія у подоланні психічної травми: Практичний посібник / Олена Вознесенська, Марина Сидоркіна. – К. : Золоті ворота, 2015. – 148 с.

Автор:
Категорія:
Рік:
Анотація:

Ключові слова: переселенці, арт-терапія, культурний шок, соціальна ідентичність, адаптація, ре соціалізація, прийняття невизначеності, готовність до змін

Ресурси арт-терапії на допомогу вимушеним переселенцям

Book Cover: Ресурси арт-терапії на допомогу вимушеним переселенцям

Вознесенська О.Л. Ресурси арт-терапії на допомогу вимушеним переселенцям. Практичний посібник / Олена Леонідівна Вознесенська. – К. : Human Rights Foundation, 2015. – 50 с. – 2,8 д.а.

 

Автор:
Категорія:
Рік:
Анотація:

Посібник містить теоретичні положення та практичні рекомендації на допомогу спеціалістам, які працюють із вимушеними переселенцями. Розглянуто основні теми, актуальні для переселенців: соціальну ідентичність, культурний шок, адаптацію до нових умов життя, ресоціалізацію, прийняття невизначеності, відповідальність за власні вчинки. Визначено місце арт- терапії як методу допомоги особистості в кризовий період. Описані арт-терапевтичні методики та технології для застосовування в р

Детальніше

оботі з вимушеними переселенцями з метою досягнення відчуття підтримки, опори, побудови ідентичності на новому місці проживання, формування готовності до змін, розвитку креативності та особистісної гнучкості, визначення покликання.

Практичний посібник для працівників соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, практичних психологів, соціальних педагогів для використання в роботі з вимушеними переселенцями. Рекомендації можуть бути викорис- тані вимушеними переселенцями для саморозвитку та самогармонізації в кризових умовах.

Ключові слова: психічна травма, арт-терапія, медіатравма, важка втрата, посттравматичне зростання, психологічні межи, медіа-клуб.

Приховати

Формування патріотизму під впливом медіаконтенту в умовах інформаційної війни/

Book Cover: Формування патріотизму під впливом медіаконтенту в умовах інформаційної війни/

Вознесенська О.Л. Формування патріотизму під впливом медіаконтенту в умовах інформаційної війни// Олена Вознесенська. – Бібліосвіт : інформ. вісн. – Вип. 4 (52) 2014 / [редкол. : Г. Саприкін (голова редкол.), Т.Сопова (відп. ред.), О. Виноградова, Т.Якушко] ; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». – К. : [б. в.], 2014. – 88 с. – С. 22-30.

Автор:
Категорія:
Рік:
Анотація:

Ключові слова: медіаконтент, патріотизм, цінності, медіа-маніпуляції, медіа-залежность.

Ключевые слова : медиаконтент , патриотизм, ценности , медиа- манипуляции , медиа- зависимости.

Keywords: Media content, patriotism, values, media manipulation, media addiction.

 

Ресурси використання арт-терапевтичних технологій в сімейній медіаосвіті

Book Cover: Ресурси використання арт-терапевтичних технологій в сімейній медіаосвіті

Вознесенська О.Л. Ресурси використання арт-терапевтичних технологій в сімейній медіаосвіті /Вознесенська Олена, Сидоркіна Марина // Простір арт-терапії : [Зб. наук. праць] / УМО, 2014, ВГО «Арт-терапевтична асоціація», 2014; [Редкол.: Лушин П.В., Чуприков А.П. та ін.]. – К. : Золоті ворота, 2014. – Вип. 1 (15); Вип. 2 (16). – 198 с.; с іл. – С. 4-14.

Анотація:

Стаття містить досвід використання арт-терапії в рамках медіаосвітніх програм на базі позашкільної освіти. Розглядається технологія медіа-клубу з використанням арт-терапії. Робиться висновок, що арт-терапія є адекватною методологією не тільки для підвищення сімейної медіакультури, але й задля розвитку психоемоційної культури родини.

Ключові слова: медіа-клуб, психоемоційна культура, медіакультура, діти.

Детальніше

Статья содержит опыт использования арт-терапии в рамках медиаобразовательных программ на базе внешкольного образования. Рассматиривается технология медиа-клуба с использованием арт-терапии. Сделан вывод, что арт-терапия является адекватной методологией не только для повышения семейной медиакультуры, но и для развития психоэмоциональной культуры семьи.

Ключевые слова: медиа-клуб, психоэмоциональная культура, медиакультура, дети.

The experience of using art therapy as part of media education programs in after school education is presented in the article. Media club technology which involves using art therapy is discussed. It is concluded that art therapy is a relevant methodology which helps not only to enhance family media culture, but facilitates development of psycho-emotional culture of family.

Key words: media club, psycho-emotional culture, media culture, children.

Приховати