Павленко І.Г. Медіаграмотність як складова інформаційної культури студентської молоді

Book Cover: Павленко І.Г. Медіаграмотність як складова інформаційної культури студентської молоді
Excerpt:

Анотація: У тезах розглядається медіаграмотність як складова інформаційної культури студентської молоді.  В умовах надлишку різноманітної інформації необхідно грамотно її сприймати, розуміти, аналізувати, що, в свою чергу, потребує цілеспрямованої підготовки особистості до вмілого і безпечного користування нею. У процесі реформування вищої освіти потрібно зробити важливий акцент на формування медіакомпетентності студентів як невід’ємного компонента їхньої інформаційної культури. Оволодіння кожним студентом інфор

READ MORE

маційною культурою сприяє реальному розумінню себе, як майбутнього фахівця, свого місця і ролі у суспільстві та у світі в цілому.

Ключові слова: медіаграмотність, інформаційна культура, медіаосвіта, інформаційне мислення, інформатизація освітнього простору.

Аннотация: В тезисах рассматривается медиаграмотность как составляющая информационной культуры студенческой молодежи. В условиях избытка разнообразной информации необходимо грамотно ее воспринимать, понимать, анализировать, что, в свою очередь, требует целенаправленной подготовки личности к умелому ее использованию. В процессе реформирования высшего образования необходимо сделать важный акцент на формирование медиакомпетентности студентов как неотъемлемого компонента их информационной культуры. Овладение каждым студентом информационной культурой способствует реальному пониманию себя, как будущего специалиста, своего места и роли в обществе и в мире в целом.

Ключевые слова: медиаграмотность, информационная культура, медиаобразование, информационное мышления, информатизация образовательного пространства.

Summary: In this article the brief analysis of the the problem of media literacy as a component of the information culture of student youth was made. In modern information society media literacy provides an effective foundation for examining mass media and encourages students to question, evaluate and understand media information. It teaches them to become active, engaged media consumers and users. In the process of reforming Higher Education it is important to emphasis the necessity of the formation of students’ media competence as an integral component of their information culture. The information culture is critical to the well-being of students as future specialists and to their future role and participation in the civic and economic life of the society.

Keywords: media literacy, information culture, media education, information thinking, informatization of educational system.

COLLAPSE