Довідковий бюлетень «Медіакультура старшокласників: результати всеукраїнського медіаосвітнього експерименту»

Book Cover: Довідковий бюлетень  «Медіакультура старшокласників: результати всеукраїнського медіаосвітнього експерименту»
Excerpt:

Довідковий бюлетень представляє результати моніторингового дослідження динаміки показників медіакультури населення України за 2008-2016 роки. Представлено також результати ефективності   п’ятирічного всеукраїнського експерименту з упровадження медіаосвіти в загальноосвітніх навчальних закладах країни за показниками динаміки медіакультури старшокласників експериментальних і контрольних шкіл. Довідник може бути корисним для системи управління освітою на етапі підготовки до масового впр

READ MORE

овадження медіаосвіти і визначення заходів протистояння інформаційній агресії, захисту дітей від потенційно шкідливих медіавпливів і зловживань медіапрактиками.

COLLAPSE

Кінотренінг: ресурс особистісного розвитку

Book Cover: Кінотренінг: ресурс особистісного розвитку
Cover Artists:
Genres:
Tags:
Excerpt:

У статті розглянуто особливості психологічного аналізу медіапродукту як інтерактивної медіади- дактичної технології. Визначено можливості застосування медіадидактичних технологій у форматі ме- діаклубних сесій. Запропоновано програму майстер-класу «Кінотренінг: ресурс особистісного розвитку».

Ключові слова: медіаосвіта, медіадидактика, медіаклуб, медіапродукт, кінотренінг.

READ MORE

В статье рассмотрены особенности психологического анализа медиапродукта как интерактив- ной медиадидактической технологии. Определены возможности использования медиадидактических технологий в формате медиаклубных сессий. Предложена программа мастер-класса «Кинотренинг: ресурс личностного развития».

Ключевые слова: медиаобразование, медиадидактика, медиаклуб, медиапродукт, кинотренинг.

The circumstances of psychological analysis of mediaproduct as interactive mediadidactic technology are con- sidered in the article. The opportunities of mediadidactic technologies usage in format of mediaclub sessions are determined. There has been proposed the master-class program „Movie training: personal development resource”.

Key words: mediaeducation, mediadidactics, mediaclub, mediaproduct, movie training.

COLLAPSE

Час віртуального життя

Book Cover: Час віртуального життя

Мироненко Г. В. Час віртуального життя: монографія / Г.В. Мироненко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – К.: Імекс-ЛТД, 2015. – 134 с.

Excerpt:

У монографії розглядається проблема «віртуалізації» як нового способу адаптації свідомості сучасної людини до медіатизованого та інтернетизованого простору. Аналізуються специфічні просторово-часові характеристики віртуальної реальності. У контексті темпорально-мотиваційної моделі адаптації людини у віртуальному просторі презентуються результати експериментального дослідження особливостей модифікації часових уявлень медіакористувачів.

READ MORE

Окреслюються шляхи конструктивно-творчої адаптації людини у віртуальному світі, пропонуються способи і методи ефективної та безпечної взаємодії із сучасними мультимедійними технологіями.

Для науковців, викладачів, студентів, аспірантів у галузі психології, практичних психологів системи освіти та всіх, хто цікавиться проблемами взаємодії людини з медіа в сучасному суспільстві.

 

COLLAPSE

Практикум “Робочий зошит”

Book Cover: Практикум "Робочий зошит"

Практикум «Медіакультура»: Робочий зошит курсу за вибором для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Л. А.Найдьонова, О. Т. Баришполець, О. Є. Голубєва та ін.; наук. ред. Л. А.Найдьонова ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – К., 2013. – 100 с.

Excerpt:

Практикум «Медіакультура» є експериментальним дидактичним комплексом теоретико-практичних завдань для самостійної індивідуальної та групової роботи учнів. Комплекс призначений для практичного засвоєння курсу за вибором для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів «Медіакультура».

READ MORE

До робочого зошиту включено творчі завдання, питання для дискусії, завдання для самооцінки учнем власних знань, умінь і навичок, набутих у ході вивчення курсу, цікаві факти, довідкові та статистичні матеріали, що можуть бути корисними для виконання практичних завдань.

COLLAPSE

Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід: навчально-методичний посібник

Book Cover: Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід: навчально-методичний посібник

Навчально-методичний посібник / За ред. Л. А. Найдьонової, О. Т. Баришпольця ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. - К. : Міленіум, 2010. - 440 с. - ISBN 978-966-8063-80-5

Excerpt:

Перший в Україні посібник для вчителя, зорієнтований на розвиток медіакультури в складі медіаобізнаності, медіаграмотності та медіакомпетентності на основі вітчизняної соціально-психологічної моделі медіаосвіти. Не втратив актуальності і активно використовується медіапедагогами для підготовки до проведення медіаосвітніх занять.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА «Медіапсихологія»

Book Cover: НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА «Медіапсихологія»

Навчальна програма "Медіапсихологія" Київської Малої академії наук учнівської молоді. автори: О.Т.Баришполець, Л.А.Найдьонова, Н.І.Череповська, О.Л.Вознесенська, Н.О.Обухова, О.Є.Голубєва, Н.С.Шишко (укладач: Н.І. Череповська)

Excerpt:

Курс "Медіакультура" спрямований на формування медіакультури учнів у медіапсихологічному аспекті у процесі пізнавальної, медіадослідницької, науково-практичної діяльності, оволодіння знаннями щодо засобів масової комунікації та людини у світі медіареальності у медіапсихологічному вимірі; розвиток здатностей до конструктивного критичного опрацювання медіатекстів; набуття практичних умінь самоорганізації, формування свідомого, цілеспрямованого споживання, здобуття навичок науково-пошукової роботи.
Заняття розраховані на фор

READ MORE

мат позаурочної та позакласної діяльності; курс передбачає проведення лекцій, практичних занятть, консультаційну роботу.

COLLAPSE